Опис програми

Метою програми є підготовка випускника до професійної діяльності в різних галузях науки, техніки та виробництва, що потребують глибоких знань з математики та володіння сучасними інформаційними технологіями.

У процесі навчання увага приділяється як фундаментальній математичній підготовці, так і вмінню будувати та аналізувати математичні моделі різноманітних процесів та явищ, застосовувати математичний апарат для розв’язання задач оптимізації та прийняття рішень, для статистичної обробки й аналізу даних, навичкам створення прикладних програм та проведення комп’ютерних експериментів. Основними підходами до навчання є компетентнісний, студентсько-центрований та проблемно-орієнтований. Програма передбачає підготовку і захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.

Студентам пропонуються різноманітні курси за вибором, серед яких є курси з аналізу і обробки даних, математичного і комп’ютерного моделювання, сучасних мов програмування, інформаційних технологій, оптимального керування, біомеханіки і біоматематики тощо.

За умови успішного засвоєння програми студенти навчаться вибирати адекватний математичний апарат, використовувати теоретичні поняття та факти для побудови математичної моделі конкретного процесу або об’єкта; формулювати та доводити нові теоретичні твердження, отримувати висновки, встановлювати правильність та коректність міркувань; застосовувати адекватні методи створення та верифікації прикладних програм, вибирати відповідні мови програмування і пакети програм для розроблення програмного забезпечення; досліджувати межі застосування отриманих результатів.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в магістратурі, а також працювати за видами професійної діяльності у сфері наукових досліджень, комп’ютерного програмування та оброблення даних, обіймаючи посади техніка-програміста, фахівця з інформаційних технологій, фахівця з розробки та тестування програмного забезпечення, стажиста-дослідника, асистента математика.

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD тощо).

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 140
x0.5
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1