Опис програми

Прикладна фізика енергетичних систем — це сучасна освітня програма, спрямована на підготовку висококваліфікованих спеціалістів з прикладної фізики, енергетики та енергоменеджменту, які здатні вирішувати весь спектр питань енергетичної галузі, пов’язаних, зокрема, з розробкою альтернативних джерел енергії, проведенням енергоаудиту, розробкою програмного забезпечення та комп’ютерним моделюванням енергетичних систем.

Освітня програма орієнтована на засвоєння теоретичних знань і практичних навичок в області фізики альтернативних і поновлюваних джерел енергії, теплофізичних та молекулярних основ перетворення традиційних і поновлюваних видів енергії, розробки керуючих систем в енергетичних комплексах, математичного та комп’ютерного моделювання процесів енергоперетворення, обробки даних в енергетиці.

Дана освітня програма є унікальною, оскільки поєднує в собі поглиблене вивчення фізичних основ отримання та перетворення енергії з альтернативних джерел в поєднанні з використанням сучасних комп’ютерних технологій для моделювання цих процесів. Особлива увага приділяється оволодінню навичками роботи з програмними комплексами, призначеними для проектування і моделювання, знання яких потребує ринок праці України та країн Європейського союзу.

Після проходження та засвоєння освітньої програми «Прикладна фізика енергетичних систем» випускники факультету отримують фундаментальні та прикладні знання в галузях термодинаміки та молекулярної фізики, тепломасообміну, фізики низьких температур, математичного моделювання та ідентифікації теплових процесів, енергозбереження та енергоаудиту, фізичних основ отримання та перетворення сонячної та вітрової енергії, математичного моделювання процесів енергетики, комп’ютерної графіки та основ програмування, управління складними системами у фізиці та енергетиці. Випускники фізико-енергетичного факультету можуть працювати на виробничих закладах та організаціях різної форми власності, а також на енергогенеруючих та енергорозподільчих підприємствах України. За бажанням випускники можуть продовжувати навчання в магістратурі.

Випускники факультету є висококваліфікованими фахівцями з фізичних та математичних основ моделювання процесів енергоперетворення, термодинаміки та молекулярної фізики, тепломасообміну, фізики низьких температур, математичного моделювання та ідентифікації теплових процесів, енергозбереження та енергоаудиту, фізичних основ отримання та перетворення сонячної та вітрової енергії, новітніх сірководневих технологій, а також в галузі комп’ютерного керування енергокомплексами та наукоємним технологічним обладнанням.

Викладачами факультету викладаються такі дисципліни пов’язані з розробкою альтернативних джерел енергії, теплофізичними та молекулярними основами перетворення традиційних і поновлюваних видів енергії, розробкою програмного забезпечення та комп’ютерним моделюванням енергетичних систем: вебдизайн для фізико-технічних застосувань; воднева енергетика; вступ до комп’ютерної фізики; вступ до методів обробки зображень; гідрогазодинаміка; енергогенеруючі сірководневі комплекси; інженерна і комп’ютерна графіка; інтегровані середовища розробки; комп’ютерне моделювання процесів теплопровідності; конструктивні засоби математичних моделей та їх застосування; кріогенні силові установки; кріотехнології в енергетиці та теплофізиці; лабораторія комп’ютерних технологій у фізиці; математичне моделювання теплофізичних процесів; матеріалознавство і технології матеріалів в енергетиці; методи математичної фізики; методи наближених розрахунків; моделювання фізичних полів; наближені методи розв’язання задач теплофізики; нерівноважна термодинаміка енергоперетворення; об’єктно-орієнтоване програмування; обробка даних фізичних експериментів; обчислювальна техніка та програмування; основи програмувальної електроніки; перспективні конструкційні матеріали нетрадиційної енергетики; програмувальна логіка у фізичних застосуваннях; регуляризація нетрадиційних систем енергетики; системи автоматизованого проектування; сінергетика природних систем; спецлабораторія з матеріалознавства; теорія тепломасообміну; тепловий захист енергетичного обладнання; теплообмінні апарати; термодинаміка енергетичних систем.

Крім того, студентам викладається курс загальної та теоретичної фізики, вищої математики, атомної та ядерної фізики.

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проєктах за програмами академічного обміну таких як Erasmus+, DAAD та інші.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.5
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1