Опис програми

Програму спрямовано на засвоєння теоретичних знань та отримання практичних навичок, зокрема:

  • створення нових, удосконалення наявних методів аналізу, розрахунку й інтенсифікації тепломасообміну в одно- та багатофазних середовищах, у теплових і гідродинамічних процесах в установках для виробництва й використання теплової енергії, технологічних пристроях і апаратах;
  • дослідження конвективного теплообміну й течії в однофазних середовищах. Розроблення теоретичних і експериментальних методів розрахунку процесів перенесення теплоти з потоками рідини й газу в елементах енергетичних машин і технологічних пристроїв;
  • дослідження теплообміну й течії при кипінні, плавленні, кристалізації та конденсації. Аналіз структури двофазних потоків у трубах і каналах енергетичних і технологічних пристроїв, удосконалення методів розрахунку тепломасообмінних процесів у них. Розроблення та дослідження механізмів створення неізотермічних процесів у дисперсних газопотоках;
  • створення нових ефективних, удосконалення наявних теплотехнічних апаратів та установок, систем охолодження й теплового захисту елементів промислових енергетичних установок, тепломасообмінного обладнання;
  • розроблення наукових основ і технології раціонального використання вторинних енергоресурсів у системах виробництва й споживання теплової енергії, у промислових процесах і агрегатах;
  • розроблення і дослідження методів комбінованого виробництва теплової та електричної енергії;
  • дослідження процесів нагріву матеріалів з урахуванням термічних напружень, хімічних і фазових перетворень.

Студенти отримують фундаментальні знання в галузі термодинаміки і молекулярної фізики, тепломасообміну, фізики низьких температур, математичного моделювання та ідентифікації теплових процесів, комп’ютерного моделювання процесів тепломасопереносу, енергозаощадження та енергоаудиту.

Особлива увага приділяється опануванню навичок роботи з готовими програмними комплексами, призначеними для проектування і моделювання, які широко використовуються в наукових організаціях та промислових підприємствах, знання яких має значний попит на ринку праці (AutoCad, SolidWorks, ANSYS, Fluent тощо).

На спецкурсах і при виконанні дипломних робіт студенти навчаються застосовувати здобуті теоретичні знання в галузі теплофізики, молекулярної фізики, математичного та комп’ютерного моделювання для розроблення і дослідження роботи об’єктів традиційної та нетрадиційної енергетики, зокрема теплообмінного обладнання, теплонасосних установок, сонячних колекторів, геотермальних установок, сховищ відпрацьованого ядерного палива, кріогенного устаткування.

Кафедра співпрацює з науковими організаціями. Має дві філії в інститутах Національної академії наук (Інститут проблем машинобудування, та Фізико-технічний інститут низьких температур), на базі яких студенти проходять практику та виконують дипломні роботи. Випускники можуть подовжити навчання в аспірантурі цих наукових установ.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.5
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1