Опис програми

Програма передбачає підготовку компетентного фахівця у галузі сучасної філології, здатного вирішувати поставлені завдання як у сфері освіти, так і на терені міжкультурної комунікації з використанням англійської мови.

Програма є освітньо-професійною. Вона зорієнтована на оптимальне освітнє сполучення компетентностей, які, з одного боку, забезпечують конкурентоздатність випускників на сучасному ринку праці, а з другого, — дають ґрунтовну наукову підготовку для продовження навчання на ступінь магістра й проведення прикладних досліджень. У межах програми студенти розвивають і застосовують знання, навички, вміння, набуті у процесі вивчення як української мови та літератури, так і англійської мови, теорії та практики перекладу.

Переваги освітньої програми «Українська мова та література та англійська мова»:

 • українська мова та література сьогодні є важливою складовою для відбудови України, а ця програма також забезпечить відмінне знання англійської мови, яка є провідною мовою міжнародного спілкування;
 • можливість академічної мобільності в різні країни задля обміну філологічними знаннями та участі в наукових дослідженнях;
 • велика кількість наукових заходів, присвячених теоретичним та практичним дослідженням мови і літератури;
 • перекладацька практика дає можливість закріпити знання й набути досвіду у «польових» умовах.

Сьогодні філологи зі знанням української мови і літератури та англійської мови є затребуваними на ринку праці в усіх сферах, навіть тих, що безпосередньо не пов’язані з філологією.

Знання і навички, що їх набувають випускники освітньої програми «Українська мова та література та англійська мова»:

 • знання української (лексикологія, орфографія, синтаксис, стилістика, риторика, розуміння законів композиції, жанрології);
 • знання англійської мови (лексика, граматика, письмо, говоріння);
 • навички перекладу з англійської на українську та з української на англійську мови;
 • ґрунтовні знання української і світової літератури, комунікативної лінгвістики, синтаксису художнього тексту тощо;
 • знання і навички, що готують до роботи у школі та інших навчальних закладах;
 • розвиток цілеспрямованості, наполегливості, креативності та самостійності;
 • уміння користуватися новітніми освітніми та інформаційними платформами.

Педагогічна практика проходить на базі ЗОШ, гімназій і ліцеїв міста. Перекладацька практика будується на основі навчальних програм з основних профільних дисциплін: «Англійська мова»: «Фонетика і фонологія», «Практична граматика» «Лексикологія», «Практика мови», «Теорія та практика перекладу: Англ.-укр. (рос.) — Укр. (рос.)-англ. перекл.». Основними завданнями перекладацької практики є виконання різних видів перекладу з англійської мови на рідну та російську та з рідної та російської на англійську, детальне ознайомлення з роботою перекладачів, що працюють на базах практики. У підсумку студенти повинні ознайомитись зі специфікою роботи перекладача, опанувати методикою перекладу текстів.
Освітня програма передбачає: інтенсивне навчання (заняття базуються на активному залученні слухачів до навчального процесу), практичну спрямованість (використання прикладів і ситуацій із практики), використання інноваційних технологій.

Під час навчання здобувачі набувають таких фахових компетенцій, як: здатність використовувати у професійній діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні, а також знання з теорії та історії мов, що вивчаються; аналізувати діалектні та соціальні різновиди української мови, описувати соціолінгвальну ситуацію; вільно, гнучко й ефективно використовувати мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя; усвідомлювати засади й технології створення текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами; володіти сучасними методами викладання в середній школі тощо.

Викладання здійснюється з використанням сучасних комп’ютерних технологій, засобів мультимедійного і професійного навчання, необхідних для всебічного опанування прикладними аспектами медіа професії. Викладачі і студенти мають доступ до університетської та інших науково-інформаційних баз, зокрема періодичних видань Scopus. Навчання проводиться на основі відповідних навчально-методичних програм з використанням вітчизняного і закордонного досвіду.
Національна академічна мобільність можлива на основі договору між кафедрою історії української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та кафедрою літературознавства Національного університету «Києво-Могилянська Академія».

Міжнародна академічна мобільність можлива на основі двосторонніх договорів між Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна та Варшавським університетом, Сілезьким університетом та Університетом м. Лодзь.

Перспективи працевлаштування

Сферою діяльності випускників, які отримали диплом бакалавра зі спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.01 «Українська мова та література», є діяльність: педагогічна; у сфері викладання та перекладу з можливістю виконання робіт у загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах, музейних, архівних, видавничих, інформаційних (радіо, телебачення, преса), мистецьких, наукових та інших закладах, адміністративних установах; викладання англійської мови, переклад з англійської на українську та з української на англійську мову.

Випускники можуть працювати на таких посадах: викладач і репетитор, фандрейзер (пишуть заявки на гранти для різних організацій), копірайтер (написання текстів на різні теми), піар-менеджер (працюють з партнерами), перекладач, контент-менеджер (наповнення вебсайтів), рерайтер (поєднання різних текстів в один).

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
  Я маю
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.5
Математика
Мінімальний бал 100
x0.25
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1
  Я маю
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.5
Математика
Мінімальний бал 100
x0.25
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1