Опис програми

Урбаністичні студії спрямовані на всебічне дослідження міст в усіх проявах їхнього життя й на підготовку фахівців-урбаністів.

У центрі уваги сучасних урбаністів – визначення значення міст різних регіонів світу в економічному, культурному й політичному розвитку суспільства; вивчення впливу індустріалізації, децентралізації, глобалізації, екології, війн, міграцій на структуру та функціонування міст.

Освітньо-професійна програма «Урбаністичні студії» є саме таким новітнім міждисциплінарним полем, що дозволить опанувати підходи, котрі спираються на широкий та різноманітний аналітичний інструментарій, зокрема, історії, соціології, демографії, правознавства, архітектури, політології, менеджменту, культурної антропології, літературознавства тощо.

Ключовим акцентом програми є підготовка фахівців, спроможних досліджувати та організовувати проживання і діяльність людини в містах різних типів, взаємодію різних елементів міського організму, навчати адаптаційних практик.

Освітня програма передбачає всебічну гуманітарно-філософську підготовку бакалаврів-культурологів як фахівців з урбаністики, викладачів культурологічних дисциплін із поглибленою підготовкою з теорії та історії культури, урбаністичних студій, загально професійною підготовкою (вивчення іноземних мов, формування загальних професійних навичок). Особливістю програми є виробнича практика в умовах великих та малих міст, що забезпечує підготовку фахівців у реальному просторі майбутньої професійної діяльності.

Студенти мають можливість стажування за кордоном, а частина курсів може бути запропонована для викладання англійською мовою як для українських, так і іноземних студентів. Викладання здійснюють провідні спеціалісти — теоретики і практики з урбаністики, які працюють у сферах соціології, права, економіки, політології, охорони здоров’я, психології, екології.

Випускники програми отримують доступ до навчання за програмою другого ступеню вищої освіти — ступінь «магістр», можливість працювати у структурах державного і муніципального управління, неприбуткових організаціях, волонтерських структурах, політичних партіях і громадських об’єднаннях, міжнародних організаціях, працювати експертами
й консультантами у галузі топоніміки, краєзнавства, локальної історії.

У процесі підготовки випускники набувають повного переліку фахових компетентностей, які сприятимуть успішній подальшій роботі з обраної спеціальності: володіння культурологічним та урбаністичним понятійно-категоріальним апаратом, знаннями з теорії та історії урбаністики, сучасних тенденцій формування та розвитку міського простору; вміннями застосовувати здобуті знання і практичні навички для участі у плануванні та реалізації реформ місцевого самоврядування, запровадження нових практик в адмініструванні, створення і менеджменту проєктів у міському середовищі; набуття необхідних навичок для виконання дослідницьких робіт з культурології, теорії, історії та антропології міст і міського простору; вміння писати аналітичні тексти з урбаністичних проблем; набувають компетентностей з письмового й усного представлення наукового матеріалу та аргументування, презентування та захисту наукових робіт.

У ході навчання реалізується студентоцентроване, проблемно-орієнтоване та дослідницьке навчання, поєднання культурологічних дослідницьких, педагогічних та практичних технологій. Оцінювання здійснюється за результатами участі в проведенні семінарських занять, виконання тестових завдань, контрольних та курсових робіт, написання есеїв, виконання індивідуальних дослідницьких завдань, проходження практик, захисту курсових та дипломної робіт. Атестація здобувачів здійснюється у формі атестаційного екзамену з дисципліни «Теорія та історія культури» та дипломної роботи.

Студенти під час навчання можуть проходити стажування в університетах-партнерах зарубіжних країн та України та брати участь у міжнародних проєктах
за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD, Fulbright Graduate Student Program).

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Математика
Мінімальний бал 100
x0.25
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1
    Я маю
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Математика
Мінімальний бал 100
x0.25
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1