Опис програми

Метою освітньої програми «Право» є засвоєння студентами базових засад права, вивчення усієї системи юридичних наук у межах широкого кола галузей права, формування адекватного сприйняття та розуміння права як регулятора суспільних відносин. Навчання за програмою передбачає підготовку професіоналів, які дотримуються принципу верховенства права та здатні на високому професійному рівні застосовувати на практиці здобуті юридичні й загальнонаукові знання, вільно орієнтуватися у найбільш важливих організаційно-правових механізмах та правових інститутах конкретних галузей права.

Освітня програма «Право» орієнтована на вивчення права та його джерел, які ґрунтуються на правових доктринах, цінностях і принципах, в основі яких покладені права та основоположні свободи людини. Програмою передбачено вивчення іноземної мови за фахом (англійської, німецької та французької) та формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері права з розумінням природи і змісту його основних правових інститутів, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин. Під час навчання здобувач згідно з освітньою програмою проходить дві практики: навчальну практику на третьому курсі та виробничу практику на четвертому курсі. Практики проходять у судах, правоохоронних органах, органах прокуратури, установах Міністерства юстиції України, юридичних департаментах та відділах органів державної влади та місцевого самоврядування, юридичних службах підприємств, установ та організацій. Після першого року навчання студенту надається можливість формування власної освітньої траєкторії за трьома профільними напрямами: державно-правовим, цивільно-правовим та кримінально-правовим.

Випускник програми вміє застосовувати на практиці основні методи й технології пошуку юридичної інформації, розуміє причини виникнення, закони розвитку та способи розв’язання юридичних проблем, володіє юридичним понятійно-категоріальним апаратом, способами та видами тлумачення норм права, знає поняття та систему органів публічної влади, порядок їхньої організації та функціонування, основи нормативного забезпечення їхньої діяльності, професійно тлумачить та застосовує норми права тощо.

У ході освітнього процесу реалізується, зокрема, орієнтація на студентоцентроване навчання, застосування методів організації, здійснення, стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності, методів контролю (самоконтролю, взаємоконтролю), використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій.

Атестація студентів здійснюється на підставі оцінювання рівня знань, умінь та навичок випускників у формі атестаційних екзаменів з адміністративного права, цивільного права, кримінального права та конституційного права.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти, а також працювати за видами професійної діяльності у сфері права, юстиції та правосуддя, охорони громадського порядку та безпеки, обіймаючи посади секретаря судового засідання, секретаря суду, судового виконавця, судового розпорядника, організатора діловодства, помічника адвоката, помічника нотаріуса, помічника судді, помічника юриста та інші первинні посади.

Основні посади, які можуть обіймати випускники програми: професіонал в галузі правознавства, прокурорського нагляду, правосуддя та правоохоронної діяльності, спеціаліст-юрисконсульт, науковий співробітник (правознавство), юрист, юрист-міжнародник, адвокат та прокурор, суддя, професіонал у сфері виконання кримінальних покарань (пенітенціарна система, пробація тощо), державний виконавець, приватний детектив, судовий експерт, юрисконсульт, експерт, інспектор праці (правовий), нотаріус, нотаріус державний, радник, слідчий, слідчий в особливо важливих справах, судовий експерт, фахівець з дізнання у сфері цивільного захисту та інші.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.4
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Математика
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1
    Я маю
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.4
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Математика
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1