Опис програми

Метою освітньої програми є засвоєння студентами базових засад міжнародного права, вивчення всієї системи (інститутів, галузей) міжнародного права, формування фахового сприйняття та розуміння міжнародного права як регулятора міждержавних відносин.
Підготовка бакалаврів спрямована на формування здатності розв’язувати базові проблеми в межах професійної діяльності в галузі міжнародних відносин, що передбачає знання базових правових категорій і концепцій у сфері міжнародних відносин та міжнародній юридичній практиці.
Вибіркові компоненти циклу професійної підготовки розподілені за трьома профілями (публічно-правовим, приватно-правовим та права Європейського Союзу) з метою підготовки фахівців, здатних до професійної діяльності та розв’язання конкретних практичних завдань у відповідних сферах.
Програма передбачає поглиблене вивчення іноземної мови за фахом, проходження навчальної та виробничої практик в Харківській обласній раді, Харківській обласній державній адміністрації, Харківській правозахисній групі, Регіональному центрі з надання безоплатної правової допомоги у Луганській та Харківській областях, Харківському апеляційному суді, Господарському суді Харківської області, Харківському окружному адміністративному суді, адвокатському об’єднанні «Колегія адвокатів України», юридичній клініці «Практико-освітній центр ‘Юридична допомога’ при юридичному факультеті» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Після завершення програми випускники можуть продовжити навчання на другому (освітньо-професійному/освітньо-науковому) рівні вищої освіти — магістратурі, — можливе набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Випускник програми розуміє природу, динаміку, принципи організації міжнародних відносин, форми та способи їхньої реалізації, види міжнародних суб’єктів та їхню роль у сучасних міжнародних відносинах і міжнародній політиці, знає та розуміє ретроспективи формування міжнародних інститутів, зовнішньополітичних структур, правових та державних інститутів, міжнародних стандартів прав людини, закріплених універсальними (на рівні ООН) і регіональними актами з прав людини (на рівні Ради Європи, ОБСЄ, Європейського Союзу, СНД), міжнародних універсальних і регіональних інституційних механізмів захисту прав людини, здатний захищати національні інтереси власної держави за допомогою міжнародно-правових інструментів, застосовувати знання засад і змісту інститутів міжнародного публічного права, міжнародного приватного права, європейського права і права Європейського Союзу, вміє здійснювати юридичний аналіз та юридичну кваліфікацію явищ міжнародного життя на основі міжнародно-правових норм, надавати юридичні висновки й консультації з питань міжнародного права, національного права України та зарубіжних держав, визначати юридичні ризики тих або інших зовнішньополітичних або зовнішньоекономічних ініціатив, підбирати шляхи їхньої мінімізації, розробляти юридичну позицію в інтересах клієнта, а також контраргументи проти позиції опонентів, вести дискусію й дебати з міжнародно-правових та загальноюридичних питань, дипломатичне та ділове листування, працювати з міжнародними документами: договорами, актами міжнародних організацій тощо, — аналізувати їхній характер і юридичний статус, складати проєкти та супровідну документацію українською й іноземними мовами, дотримуватися основних норм дипломатичного та ділового етикету, розуміє особливості міжнародно-правових явищ, прогнозувати основні напрями розвитку міжнародного права.
Студентоцентроване навчання, заохочення відчуття автономності у того, хто навчається, із забезпеченням відповідного супроводу та підтримки з боку викладача. Навчання із застосуванням методик максимальної активізації студентів під час занять шляхом організації ділових ігор, виконання творчих завдань, підготовки презентацій, рефератів, доповідей і повідомлень. Стимулюється самонавчання студентів та групові завдання з метою набуття навичок роботи у команді та самостійного пошуку розв’язання проблеми. Освітня програма передбачає використання наявного мультимедійного обладнання (комп’ютерні класи, мультимедійні аудиторії) та підтримки електронного спілкування «викладач-студент» у режимі реального часу.
Національна та міжнародна кредитна мобільність можлива за бажанням студента, до навчання за освітньою програмою залучаються іноземні здобувачі вищої освіти.

Перспективи працевлаштування

Випускники можуть працювати за видами професійної діяльності у сфері права, юстиції та правосуддя, охорони громадського порядку та безпеки, обіймаючи посади секретаря судового засідання, секретаря суду, судового виконавця, судового розпорядника, організатора діловодства, помічника адвоката, помічника нотаріуса, помічника судді, помічника юриста, посади юрисконсультів, які забезпечують правову роботу в господарських організаціях та об’єднаннях різних форм власності. Крім цього, випускники можуть здійснювати професійну діяльність в органах державної влади на посадах помічника голови суду, державного виконавця, консультанта нотаріуса, інспектора відділу реєстрації актів цивільного стану, інспектора відділу соціального захисту населення, інспектора відділу працевлаштування, інспектора відділу кадрів, інспектора митниць тощо, а також працювати в органах місцевого самоврядування, в громадських організаціях.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.4
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.4
Математика
Мінімальний бал 100
x0.2
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1
    Я маю
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.4
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.4
Математика
Мінімальний бал 100
x0.2
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1