Опис програми

Мета освітньої програми — підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців із менеджменту, що володіють фундаментальними знаннями та практичними навичками, здатних у сучасних соціально-економічних умовах забезпечити ефективний розвиток бізнесу із застосуванням цифрових технологій.

Програма ґрунтується на фундаментальній управлінській та загальноекономічній освіті, пропонує комплексний підхід до ефективного управління бізнесом в умовах цифрової економіки шляхом теоретичного навчання та практичної підготовки, орієнтована на використання сучасних інформаційних технологій. Програма містить набір дисциплін в галузі економіки, менеджменту, комп’ютерних технологій, що сприяє забезпеченню навичок ухвалення управлінських рішень в організаціях (підприємствах), готових до цифрової трансформації бізнесу в Україні в умовах глобалізації економіки.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Програма формує фахові навички щодо ухвалення управлінських рішень з урахуванням змін в галузі цифрових технологій, кон’юнктури ринків, реалізації стратегій інноваційного розвитку господарських організацій (підприємств), ведення бізнесу в умовах цифрової економіки.

Освітній процес спрямований на гуманітарну та випереджальну професійну, інформаційно-аналітичну й мовну підготовки. Мовами викладання освітньої програми є українська та англійська.

Особливістю програми є спрямування на творчий розвиток та прикладну підготовку менеджера в умовах цифрової трансформації бізнесу. У ході освітнього процесу реалізується студентоцентроване проблемно-орієнтоване навчання, застосування навчально-практичних методів організації й мотивації навчально-пізнавальної діяльності, методів тренінгів, бізнес-кейсів, практичних консультацій, використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій.

Фахові компетентності освітньої програми містять формування системи теоретичних знань і практичних навичок управління сучасним бізнесом, здатність визначати перспективи розвитку організацій, управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту, обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту, впроваджувати цифрову трансформацію в усіх напрямах бізнесу, планувати діяльність організації та управляти часом, працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію під час розв’язання професійних завдань, оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їхню якість та мотивувати персонал організації, створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління, розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності.

Після завершення навчання випускники освітньо-професійної програми можуть успішно працювати на підприємствах і організаціях усіх форм власності (на національному та міжнародному рівнях) та організаційно-правових форм (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні, соціальні), в органах державного та муніципального управління, установах систем освіти та охорони здоров’я на таких посадах: менеджер (управитель) організацій, менеджер з адміністративної роботи, менеджер з логістики, менеджер з маркетингу, менеджер з персоналу, менеджер з постачання, менеджер із зв’язків з громадськістю, менеджер із зовнішньоекономічної діяльності, помічник керівника виробничого підрозділу, помічник керівника іншого основного підрозділу, помічник керівника малого підприємства без апарату управління, помічник керівника підприємства (установи, організації), фахівець (сфера адміністрування), відповідальний працівник банку (філії банку, іншої фінансової установи), фахівець з управління проєктами, фахівець з економічних питань, консультант з питань інформатизації, менеджер у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем, фахівець з оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов’язаної з ними діяльності, вебпорталах тощо. Випускники можуть працювати як на національному так і міжнародному рівнях.

Здобувачі вищої освіти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну, зокрема Erasmus+, Горизонт—2020.

Освітня програма передбачає й навчання іноземних громадян.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту