Опис програми

Мета освітньої програми — підготовка менеджерів, здатних забезпечувати реалізацію бізнес-процесів і розв’язувати практичні проблеми та складні спеціалізовані завдання щодо проведення причинно-наслідкового аналізу й оцінки результатів побудови процесу виробництва, постачання та реалізації, формування бізнес-потоків, визначенні потреб у персоналі, устаткуванні, засобах вимірювання, інформації, матеріалах та інших ресурсах та шляхів їх задоволення, задля досягнення бажаного результату.

Програма націлена на підготовку сучасних менеджерів, підприємців, ініціативних фахівців здатних до швидкої адаптації в бізнес-середовищі. Програма реалізується в активному науково-дослідницькому середовищі відповідно до запитів потенційних стейкхолдерів.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в магістратурі, а також обіймати первинні посади за професійними назвами робіт за Класифікатором професій ДК 003:2010.

Поєднання здобувачами вищої освіти теоретичної підготовки та практичного досвіду впровадження інноваційних ідей заснованих на концепції управління бізнес-процесами організації дозволяє забезпечити своєчасне виявлення факторів впливу зовнішнього та внутрішнього середовища; визначати функціональні області організації та зв’язки між ними; застосовувати наукові засади синергетики, мережевого менеджменту та бенчмаркінгу; впроваджувати систему менеджменту якості; формувати зв’язки із зацікавленими групами та системи зворотного зв’язку; створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління; планувати та оцінювати роботу, забезпечувати її якість; мотивувати персонал організації.

Викладання та навчання реалізується завдяки класичній технології навчання з паралельним активним використанням інноваційних методів, що розвивають професійні компетенції менеджера: інтерактивні освітні технології, проектні роботи, кейс-завданням. Для отримання прикладних знань з окремих проблем менеджменту використовуються майстер-класи, тренінги, відкриті семінари спеціалістів з економіки та менеджменту. Активно застосовуються інформаційно-комунікаційні технології, на практиці освоюються спеціалізовані комп’ютерні програми, необхідні менеджеру для повсякденної роботи. Навчальним планом передбачено виконання індивідуальних завдань, зокрема контрольних та курсових робіт, рефератів, презентацій, завдань з виробничої та навчальної практики.

Участь здобувачів вищої освіти у науковій роботі передбачає проведення досліджень з актуальних проблем менеджменту, публікацію наукових статей, організацію круглих столів, конкурсів та олімпіад, апробацію результатів на наукових конференціях та семінарах.

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, Campus france і Alliance frances, chevening, World Wide Studies, Visegrad Sholarship Program).

Національна (індивідуальна) академічна мобільність реалізується у межах міжуніверситетських договорів про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки. Міжнародна кредитна мобільність здійснюється на основі двосторонніх договорів між Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна та навчальними закладами країн-партнерів.

Освітньо-професійна програма 

Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1