Опис програми

Програма спрямована на підготовку фахівців у сфері управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, установ та організацій. Фахівці з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності здатні розв’язувати актуальні проблеми та вирішувати завдання у сфері зовнішньоекономічної діяльності з метою підвищення конкурентоздатності суб’єктів господарювання на внутрішніх і зовнішніх ринках.

Програма орієнтована на формування прогресивного світогляду майбутніх спеціалістів у сфері менеджменту зовнішньоекономічної діяльності на принципах ефективності, сталості та інноваційності в умовах невизначеності зовнішнього середовища та мінливості внутрішніх умов господарювання.

Педагогічно-виховний процес спрямований на економічну та випереджальну професійну інформаційно-аналітичну, мовну підготовку. Програма передбачає опанування навичок вирішення управлінських завдань у галузі зовнішньоекономічної діяльності, проходження виробничої практики на сучасних підприємствах, що працюють на міжнародних ринках. Особливістю програми є поєднання орієнтації на творчий розвиток і фундаментальну підготовку економіста та менеджера зовнішньоекономічної діяльності.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти або працювати у зовнішньоекономічних підрозділах підприємств, банків, страхових компаній, інвестиційних фондів, органів державної влади, підприємствах та установах, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, державних і міжнародних організаціях.

Фахові компетентності освітньої програми містять формування системи теоретичних знань і практичних навичок сучасного управлінського мислення, розуміння змісту та методики економічної та менеджерської кваліфікації; знання міжнародної економіки, ринків і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності; здатність управління заходами з менеджменту ресурсів, процесів і результатів діяльності підрозділу підприємства (організації, установи), антикризового маркетинг-менеджменту та підвищення ефективності виробництва продукції та послуг, логістики, інноваційно-інвестиційної та зовнішньо економічної діяльності; опанування навичками формування економічної, фінансової, маркетингової та зовнішньоекономічної діяльності підприємства (організації, установи); здатність здійснювати управління у галузі економіки, маркетингу, логістики, ефективності підприємництва, інновацій та раціоналізації виробництва; володіння професійними навичками моделювання бізнес-процесів підрозділу підприємства (організації, установи); застосування та визначення альтернативних варіантів використання економічних ресурсів на основі статистичного й економіко-математичного моделювання; використання положень цивільного, трудового і господарського законодавства України та міжнародного законодавства у процесі підготовки нормативних та інших документів конкретного підприємства (організації, установи); здійснення ефективного ділового спілкування: з дотриманням норм сучасної української та іноземної науково-літературної мови, складання професійних текстів та документів, підготовка публічних виступів, застосування адекватних форм ведення дискусії, обговорення проблеми загальнонаукового та управлінського характеру для досягнення порозуміння зі співрозмовниками; врахування економічних законів у процесі професійної діяльності тощо.

У ході освітнього процесу реалізується студентоцентроване проблемно-орієнтоване навчання, застосування навчально-практичних методів організації й мотивації навчально-пізнавальної діяльності, методів тренінгів, бізнес-кейсів, практичних консультацій, використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій. Самостійна робота бакалаврів здійснюється на основі електронних навчально-методичних комплексів дисциплін, освітніх онлайн ресурсів, розміщених у віртуальному навчальному середовищі Moodle Каразінського університету.

Студенти у ході навчання мають змогу проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD, Global UGRAD, Cambridge-Ukraine Studentships тощо).

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1