Опис програми

Зважаючи на постійний приріст в Україні туристичних та бізнес-потоків з арабських країн, ринок праці гостро потребує перекладачів, які володітимуть комунікативною парадигмою української, англійської й арабської мов, знатимуть історію, культуру та сучасні тенденції розвитку арабського регіону, мову та літературу якого вивчають, вміють адекватно передати зміст та сенс тексту.

Мета освітньої програми — формування здатності вільно володіти арабською мовою, а також комунікативної, лінгвістичної та соціокультурної компетенції студентів, навичок методичної діяльності у викладанні іноземних мов та перекладацької діяльності.

Програма підготовки містить практичний курс арабської мови, курс практики перекладу арабської мови, практичний курс англійської мови, курс практики перекладу англійської мови, теоретичні дисципліни, зокрема лексикологію, стилістику, порівняльну граматику, порівняльну стилістику, лінгвокраїнознавство, методику викладання іноземної мови, основи наукових досліджень. За вибором можна більш поглиблено вивчати філософію та культурологію Сходу. Курс практики перекладу містить суспільно-політичний, художній, економічний, технічний, юридичний переклади та ділове листування.

Програма передбачає проходження викладацької та перекладацької практики.

Педагогічна практика проводиться на базі загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв міста. Вимогою до баз практики є наявність відповідного рівня навчального закладу (розширене викладання іноземних мов, наявність у штаті досвідченого педагогічного складу та викладача-носія іноземної мови, відповідного методичного та технічного забезпечення навчального процесу.

Перекладацька практика проводиться на базах перекладацьких агенцій, у бюро перекладів, ІТ-компаніях. Перевага надається базам відповідного рівня (студенти можуть опанувати новітні технології у сфері перекладацьких послуг, пропонуються тренінги та майстер-класи з удосконаленням навичок та вмінь роботи з системою автоматизованого перекладу SDI TRADOS).

Обираючи цю конкурсну пропозицію, студенти матимуть можливість спілкування з носіями мови, оскільки до освітнього процесу залучені викладачі-носії арабської мови. Кафедра східних мов та міжкультурної комунікації регулярно влаштовує позаудиторні заходи, конкурси, круглі столи, симпозіуми із участю справжніх арабістів.

Арабська — це офіційна мова понад 20 країн, в яких живе понад 300 мільйонів носіїв цієї мови. Вона також є офіційною мовою ООН, Ліги арабських держав, Організації Ісламської конференції та Африканського союзу. У Західному світі спостерігається великий дефіцит фахівців, які володіють арабською мовою. Тому разом зі збільшенням ролі Близького Сходу в міжнародних справах відчувається гостра нестача фахівців, які б володіли арабською мовою. Студенти, які вивчають арабську мову, можуть працювати в різних сферах, зокрема в журналістиці, бізнесі й промисловості, освіті, займатися фінансами та банківською справою, письмовим та усним перекладом, консалтингом, дипломатичною службою тощо.

Здобувачі мають можливість проходити навчання за програмами Erasmus+, долучатися до програм стажування у Марокко та інших арабських країнах.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Українська мова
Мінімальний бал 110
x0.4
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 110
x0.4
Математика
Мінімальний бал 110
x0.3
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 110
x0.3
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 110
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 110
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 110
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1