Опис програми

Навчання за програмою спрямоване на підготовку фахівців, що здійснюють професійну діяльність на загальновизнаних принципах міжнародних економічних відносин, здатні на високому професійному рівні застосовувати на практиці міжнародно-правові, економічні та загальнонаукові знання, вільно орієнтуватися у складній системі світового господарства та міжнародних економічних відносин.

В освітньому процесі реалізується орієнтація на синтез знань з економіки, складових міжнародних економічних відносин, дипломатії, міжнародного права й іноземних мов.

Студенти під час навчання, крім необхідних знань і навичок безпосередньо в галузі економічної діяльності й міжнародних відносин, опановують понад дві тисячі годин мовної підготовки, яка відповідає кваліфікації перекладача. Вивчення другої мови відбувається за вибором студента. Особлива увага приділяється аспектам економіко-математичного моделювання господарських процесів, що надає студентам можливість опанувати методами розрахунку, аналізу та моделювання бізнес-процесів на міжнародному рівні, що вкрай важливо для практичних здібностей випускників.

Програма передбачає накопичення знань одразу за декількома напрямками, а саме:

  • вивчення спеціальних дисциплін, які безпосередньо пов’язані з характером міжнародних відносин і міжнародних економічних відносин: теорія міжнародних відносин, дипломатична та консульська служба, протокол, етикет, міжнародна інформація й інформаційно-аналітична діяльність, економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів, міжнародні фінанси, міжнародна торгівля, інвестування тощо;
  • володіння іноземними мовами;
  • освоєння повного спектра загальноекономічних дисциплін: основ економічної теорії, мікро- та макроекономіки, економіки підприємства, менеджменту, маркетингу, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, основ обліку й аудиту та інших;
  • навички експертно-аналітичного напряму, наукової-практичної роботи.

У процесі навчання використовують сучасні інформаційно-комунікаційні технології, студенти денної та заочної форм активно залучаються до системи електронного (дистанційного) навчання.

Значна увага приділяється підготовці до практичної діяльності майбутніх фахівців, що передбачає проходження виробничих практик та стажувань продовж усіх років навчання в органах державної влади, дипломатичних установах, торгово-промислових палатах, міжнародних компаніях, виробничих об’єднаннях та підприємствах, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

Студенти мають широкий доступ до міжнародних програм академічної мобільності (ERASMUS+ та інші), стажувань, міжнародних грантів на освітні та наукові проєкти. Вони залучаються до участі в семінарах і тренінгах відомих вітчизняних та закордонних представників бізнесу, а також дискусійних круглих столів за участю експертів у сфері міжнародних економічних відносин щодо актуальних проблем сучасності. Це надає їм додаткові конкурентні переваги при майбутньому працевлаштуванні. Успішне опанування освітньої програми передбачає присвоєння кваліфікації «бакалавр з міжнародних економічних відносин».

Перспективи працевлаштування

Бакалавр з міжнародних економічних відносин може обіймати посади працівників-виконавців у державних структурах і установах (держадміністрацій, міжнародних відділів відповідних міністерств тощо), у приватних структурах, які здійснюють діяльність у галузі міжнародних економічних відносин, та в міжнародних консультативних організаціях економічного профілю, а також займатись професійною перекладацькою діяльністю. Бакалавр з міжнародних економічних відносин призначений для кваліфікованої виконавської діяльності в галузі міжнародних економічних відносин, а саме, у здійсненні зовнішньоекономічної та комерційної діяльності, веденні міжнародних валютно-кредитних відносин, обліку та аналізу в системі світогосподарських зв’язків.

Бакалавр призначений для роботи в органах і установах Міністерства закордонних справ на виконавських посадах у дипломатичних представництвах (віцеконсул, аташе, референт, дипломатичний агент, дипломатичний кур’єр, секретар дипломатичного агентства).

Випускники освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» знаходять роботу в реальному економічному секторі, переважно в провідних компаніях з іноземним капіталом чи вітчизняних компаніях, які орієнтуються на проведення зовнішньоекономічної діяльності. Серед них — транснаціональні компанії, (зокрема й міжнародні банківські установи), маркетингові та консалтингові підприємства, провідні вітчизняні підприємства у сфері виробництва й торгівлі. Значна кількість випускників обирають напрям роботи в інноваційних сферах економіки — ІТ-бізнесі, аутсорсингу. Чимало випускників обіймають посади в державних органах влади, а саме: дипломатичній службі, департаментах виконавчої влади, митній службі, податкових органах, громадських організаціях. Підготовка за освітньою програмою також передбачає майбутню наукову та викладацьку діяльність.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1
    Я маю
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1