Опис програми

Мета освітньої програми — забезпечення фундаментальної теоретичної та практичної пiдготовки висококвалiфiкованих кадрiв, якi набувають глибоких знань для виконання професiйних завдань та обовязкiв науково-дослiдницького й iнновацiйного характеру у галузi економічної та соціальної географiї, регіонального розвитку, педагогiки та методики вищої освiти.

Навчання за програмою спрямовано на підготовку фахівців, які володіють комплексом загальних та фахових компетентностей, що дозволяють створювати власну концепцію у науково-дослідницькій роботі та практичній діяльності в галузі регіонального розвитку. Програма є комбінованою (дослідницько-прикладною), передбачає посилену практичну, геоінформаційну підготовку. Студенти засвоюють низку спеціальних дисциплін, що стосуються суспільно-географічного прогнозування, просторового та системного аналізу регіонального розвитку, менеджменту регіонального розвитку, інформаційних технологій у територіальному менеджменті тощо.

Після завершення програми випускники можуть залучатись до таких видiв економiчної дiяльностi як наукові дослідження та розробки, середня і вища освіта, державне управління. Випускники можуть працювати за видами професійної діяльності у галузі економічної та соціальної географії, обіймаючи посади географа, географа-економіста, фахівця з міського та районного планування, фахівця з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки, менеджера з питань регіонального розвитку, наукового співробітника, вчителя закладу загальної середньої та спеціалізованої освіти, викладача закладу вищої освіти. Можливе продовження навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, доступ до спеціалізованих досліджень у географічній науці, набуття часткових кваліфікацій за іншими спеціальностями в системі післядипломної освіти, подальше підвищення кваліфікації за фахом.

Випускники програми володіють такими компетентностями, як здатність використовувати спеціальні географічні методи й підходи, геоінформаційні технології для розв’язання конкретних науково-прикладних проблем у сфері географії, природокористування, міського та регіонального розвитку; здатність розробляти та сприяти впровадженню регіональних програм сталого розвитку територій, здійснювати геопланування територій різного ієрархічного рівня; здатність здійснювати фахову оцінку програм, стратегій і планів розвитку територій, процесів глобалізації, регіоналізації та урбанізації у світі, проводити їхню геоекологічну й суспільно-географічну експертизу та моніторинг; здатність застосовувати у професійній діяльності теоретичні знання і практичні навички системного аналізу і синтезу, географічного моделювання та прогнозування; здатність використовувати професійні знання з фізичної та соціально-економічної географії у процесі комплексного вивчення територій; здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у закладах вищої освіти на засадах компетентнісного підходу.

За освітньою програмою проводиться навчання студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, самонавчання, навчання на основі науково-дослідницької діяльності, навчання через науково-дослідницьку, виробничу та асистентську практики. Застосовуються активні (проблемні, інтерактивні, проєктні, інформаційно-комп’ютерні, саморозвивальні) та пасивні (пояснювально-ілюстративні) технології та методи навчання. Атестація випускників освітньої програми проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи магістра та завершується видачею документа встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: магістр з географії за спеціалізацією «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»; менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку.

За освітньою програмою можлива індивідуальна національна та міжнародна академічна мобільність за бажанням студента. Вона здійснюється на основі двосторонніх договорів між Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна та академічними установами і закладами вищої освіти України, навчальними закладами країн-партнерів, зокрема в межах проєктів Erasmus+, DAAD, Fulbright Graduate Student Program.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з економічної та соціальної географії (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з економічної та соціальної географії (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з економічної та соціальної географії (письмово)
Диплом магістра
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з економічної та соціальної географії (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з економічної та соціальної географії (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з економічної та соціальної географії (письмово)
Диплом магістра