Опис програми

Мета освітньої програми — забезпечення фундаментальної теоретичної та практичної підготовки висококваліфікованих кадрів, які набувають глибоких фахових знань для виконання професійних завдань та обов’язків науково-дослідного й інноваційного характеру в галузі географії рекреації та туризму.

Навчання за програмою спрямовано на підготовку фахівців, які володіють комплексом загальних та фахових компетентностей, необхідних професіоналу-досліднику, які розширюють науковий світогляд і здібності до проведення методологічного аналізу й критичного розуміння досягнень сучасної географії рекреації та туризму, дозволяють створювати власну концепцію у науково-дослідній діяльності.

Програма є комбінованою (дослідницько-прикладною), передбачає посилену практичну географічну, туристсько-рекреаційну, геоінформаційну підготовку. Студенти засвоюють низку спеціальних дисциплін, що стосуються організації та управління туристичною діяльністю, просторового та системного аналізу в туристсько-рекреаційній діяльності, рекреаційного природокористування, географії внутрішнього та міжнародного туризму тощо.

Після завершення програми випускники можуть залучатися до таких видів економічної діяльності як наукові дослідження та розробки, діяльність туристичних агентств, туристичних операторів та інші види діяльності у сфері географії рекреації та туризму. Випускники можуть працювати за видами професійної діяльності у галузі географії та туризму, обіймаючи посади географа, географа-економіста, фахівця з рекреації, фахівця з управління природокористуванням, агента з організації туризму, туризмознавця, наукового співробітника. Можливе продовження навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, доступ до спеціалізованих досліджень у географічній науці, набуття часткових кваліфікацій за іншими спеціальностями в системі післядипломної освіти, подальше підвищення кваліфікації за фахом.

Випускники програми володіють такими компетентностями як здатність до наукового аналізу сучасних проблем та особливостей взаємодії природи й суспільства із застосуванням принципів раціонального використання територіальних ресурсів, основ законодавства у сфері природокористування, міського та регіонального розвитку і планування територій для розроблення пропозицій з оптимізації природокористування та забезпечення сталого розвитку регіонів; здатність використовувати спеціальні географічні методи та підходи, геоінформаційні технології для розв’язання конкретних науково-прикладних проблем у сфері географії, природокористування, міського та регіонального розвитку; здатність розробляти та сприяти впровадженню регіональних програм сталого розвитку територій, здійснювати геопланування територій різного ієрархічного рівня; здатність застосовувати у професійній діяльності теоретичні знання та практичні навички системного аналізу й синтезу, географічного моделювання та прогнозування; уміння проводити аналіз туристсько-рекреаційного потенціалу територій та давати оцінку туристсько-рекреаційних ресурсів; здатність використовувати професійно профільовані знання та практичні навички для проведення комплексного географічного аналізу туристсько-рекреаційної діяльності окремих територій; здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у закладах вищої освіти на засадах компетентнісного підходу.

За освітньою програмою проводиться навчання студентоцентроване, проблемно орієнтоване, самонавчання, навчання на основі науково-дослідної діяльності, навчання через науково-дослідну, виробничу та переддипломну практики. Застосовуються активні (проблемні, інтерактивні, проєктні, інформаційно-комп’ютерні, для саморозвитку) та пасивні (пояснювально-ілюстративні) технології та методи навчання. Атестація випускників освітньої програми проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи магістра та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: Магістр з географії за спеціалізацією «Географія рекреації та туризму».

За освітньою програмою можлива індивідуальна національна та міжнародна академічна мобільність за бажанням студента. Вона здійснюється на основі двосторонніх договорів між Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна й академічними установами та закладами вищої освіти України, навчальними закладами країн-партнерів, в т. ч. у рамках проєктів Erasmus+, DAAD, Fulbright Graduate Student Program.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з географії рекреації та туризму (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з географії рекреації та туризму (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з географії рекреації та туризму (письмово)
Диплом магістра
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з географії рекреації та туризму (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з географії рекреації та туризму (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з географії рекреації та туризму (письмово)
Диплом магістра