Опис програми

Метою освітньо-професійної програми є опанування здобувачами освіти загальних і фахових компетентностей для розв’язування складних комплексних проблем у професійно-педагогічній діяльності вчителя математики та інформатики, основ методології наукової та професійної педагогічної діяльності за спеціальністю, виконання завдань інноваційного характеру для оволодіння методологією дослідницької діяльності зі спеціальності, а також проведення власного дослідження та прилюдний захист його результатів.

Програма має академічну орієнтацію та ґрунтується на загальновідомих (класичних) наукових результатах із урахуванням сучасного стану педагогічної освіти, середньої освіти, математики та інформатики, їх інтеграції в інші галузі знань і практичної діяльності, у межах яких можлива подальша професійна кар’єра. Освітній процес побудований на принципах студентоцентрованого особистісно орієнтованого навчання, на основі компетентнісного, системного, інтегративного підходів. Форми навчання: аудиторна, позааудиторна, дистанційна, самостійна робота.

Освітньо-професійна програма передбачає поглиблене вивчення фундаментальних математичних дисциплін: геометрії, алгебри, математичного аналізу, інформаційних технологій, — забезпечує формування у здобувачів вищої освіти компетентнісного підходу до організації освітнього процесу, уміння використовувати сучасні педагогічні, психологічні технології для виховання у школярів особистісних якостей.

Є можливість продовження навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня — ступеня доктора філософії, отримання післядипломної освіти на споріднених та інших спеціальностях, підвищення кваліфікації за фахом, набуття часткових кваліфікацій за іншими спеціальностями в системі вищої освіти, академічної мобільності.

Сфери працевлаштування: заклади загальної середньої освіти; професійної (професійно-технічної) освіти; позашкільної освіти; навчально-виховні комплекси; системи МОН України.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний екзамен з іноземної мови
Фаховий екзамен з математики (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний екзамен з іноземної мови
Фаховий екзамен з математики (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний екзамен з іноземної мови
Фаховий екзамен з математики (письмово)
Диплом магістра
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з математики (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з математики (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з математики (письмово)
Диплом магістра