Опис програми

Метою програми є підготовка випускника до професійної діяльності в різних галузях науки, техніки та виробництва, що потребують глибоких знань з математики та володіння сучасними інформаційними технологіями.

У процесі навчання увага приділяється як фундаментальній математичній підготовці, так і вмінню будувати та аналізувати математичні моделі різноманітних процесів та явищ, застосовувати математичний апарат для розв’язання задач оптимізації та прийняття рішень, для статистичної обробки й аналізу даних, навичкам створення прикладних програм та проведення комп’ютерних експериментів. Основними підходами до навчання є компетентнісний, студентсько-центрований та проблемно-орієнтований. Програма передбачає проходження навчально-виробничої практики, підготовку і захист магістерської кваліфікаційної роботи.

Програма передбачає засвоєння базових знань і оволодіння уміннями в сфері сучасних технологій аналізу та обробки даних, математичного і комп’ютерного моделювання, оптимального керування, математичної статистики тощо. Студентам пропонуються різноманітні курси за вибором, серед яких є курси з аналізу даних, машинного навчання, обробки зображень, символьних обчислень, біоматематики, сучасних інформаційних технологій.

За умови успішного засвоєння програми студенти навчаться обирати адекватний математичний апарат, використовувати теоретичні поняття та факти для побудови математичної моделі конкретного процесу або об’єкта; формулювати та доводити нові теоретичні твердження, отримувати висновки, встановлювати правильність та коректність міркувань; застосовувати адекватні методи створення та верифікації прикладних програм, вибирати відповідні мови програмування і пакети програм для розроблення програмного забезпечення; досліджувати межі застосування отриманих результатів.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в аспірантурі, а також працювати за видами професійної діяльності у сфері наукових досліджень, комп’ютерного програмування та оброблення даних, обіймаючи посади математика, математика-аналітика, наукового співробітника, аналітика комп’ютерних систем, аналітика прикладного програмного забезпечення та інші посади спеціаліста з інформаційних технологій, розробки й тестування програмного забезпечення.

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD тощо). Для кращих студентів діє програма подвійних дипломів з італійським університетом Л’Аквіли (University of L’Aquila), а також спільна магістерська програма подвійних дипломів з прикладної та міждисциплінарної математики InterMaths, що об’єднує провідні університети Італії, Польщі, Чехії й України.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з математики (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з математики (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з математики (письмово)
Диплом магістра