Опис програми

Програма передбачає засвоєння фундаментальних, професійних та практичних компонентів підготовки (у вигляді навчальних дисциплін, педагогічної, виробничої та переддипломної практик, виконання та захисту кваліфікаційної роботи) в галузі психології, що відповідає сучасним світовим вимогам до фахівців з психології другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Навчання за програмою спрямоване на підготовку психологів-фахівців, які реалізують настанови толерантності та гуманності в контексті мультикультурності, на засвоєння наукових та культурних досягнень світової цивілізації стосовно різних культур, релігії, прав народів, ідей збереження миру, загальнолюдських цінностей. Випускники здатні на професійному рівні застосовувати на практиці здобуті загальнонаукові, загальнопрофесійні знання, вільно орієнтуватися в сучасних теоретичних підходах, застосовувати сучасні методи психодіагностики, консультування, психокорекції, психотерапії, багатомірного статистичного аналізу. Фахівці здатні враховувати в своїй діяльності нормативно-правову базу під час створення установ із надання психологічних послуг різним верствам населення.

Програма передбачає значну кількість практичної підготовки за фахом у вигляді педагогічної, виробничої та переддипломної практик. Студенти засвоюють низку спеціальних дисциплін, які разом із ґрунтовним знаннями психології дозволяють успішно займатися підготовкою та виконанням кваліфікаційної роботи, що спрямована на розв’язання як фундаментальних, так і прикладних проблем сучасної психології.

Перспективи працевлаштування

Після завершення програми магістр психології може продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти — доктор філософії. Сферою діяльності магістрів психології є науково-дослідні лабораторії, психологічні центри, зокрема, з діагностики та консультування, психологічні служби закладів загальної середньої освіти та ЗВО. Вони можуть обіймати посади психолога, наукового співробітника, психолога-консультанта, викладача середніх навчальних закладів, викладача закладів вищої освіти.

Освітньо-професійна програма 

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з загальної психології (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з загальної психології (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з загальної психології (письмово)
Диплом магістра
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з загальної психології (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з загальної психології (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з загальної психології (письмово)
Диплом магістра