Опис програми

Мета програми — підготовка фахівців, здатних розв’язувати завдання соціології дослідницького та/або інноваційного характеру в галузі соціального менеджменту із застосуванням релевантної соціологічної теорії та методології.

Програма надає теоретичні та практичні знання, необхідні для здійснення соціологічної науково-дослідної роботи в сучасних соціальних організаціях в складних та динамічних умовах. Професійна орієнтація програми забезпечується теоретичним та практичним оволодінням основними технологіями соціального менеджменту.

Студенти програми освоюють комплекс спеціальних навчальних дисциплін, які стосуються актуальних напрямів та технологій соціального менеджменту, зокрема, управлінський консалтинг, комунікативний менеджмент, управління соціальними проєктами, вирішення конфліктів в організаціях, менеджмент корпоративної соціальної відповідальності, робота з персоналом та кадровий ризик-менеджмент, стратегічне планування тощо. Вони доповнюють базові знання з соціологічної теорії й методології та дозволяють аналізувати й розв’язувати фахові задачі та практичні проблеми у галузі соціального менеджменту.

Випускники можуть працювати менеджерами соціальних програм і проєктів, аналітиками з дослідження соціального середовища організації, консультантами з питань стратегічного розвитку й управління людськими ресурсами, менеджерами із соціальної та корпоративної відповідальності, HR-менеджерами, фахівцями рекрутингових, кадрових та консалтингових агентств? а також викладачами вищих та середніх навчальних закладів, співробітниками науково-дослідних установ, органів державного управління та самоврядування. Здобувачі можуть брати участь у роботі спеціалізованих наукових семінарів, конференцій, форумів, а також у проведенні науково-дослідних робіт, що здійснюються науковцями соціологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Протягом підготовки студенти набувають фахових компетентностей, необхідних для подальшої успішної наукової та практичної роботи. Це, зокрема, здатність до пошуку, обробки й аналізу релевантної інформації з різних джерел; розуміння соціальних процесів, трендів, можливостей і викликів соціальних змін в Україні та світі; застосовувати соціологічний дослідницький інструментарій; використовувати спеціальні комп’ютерні програми обробки соціологічної інформації; аналізувати, представляти та інтерпретувати числові й нечислові соціальні дані тощо; застосовувати сучасні технології та методи для забезпечення ефективної діяльності організації; здійснювати оцінювання соціальних програм і проєктів; аналізувати та вирішувати соціальні проблеми шляхом налагодження взаємодії з представниками бізнесу, органів державного управління та громадськістю; здійснювати управлінське консультування; проводити системний аналіз діяльності організації та інтерпретувати його результати для забезпечення її ефективності, здійснювати планування власної кар’єри тощо.

Освітній процес реалізується з орієнтацією на студентоцентроване та персоналізоване навчання. Застосовуються методи стимулювання й активізації навчально-пізнавальної діяльності, а також методи активного навчання (проєктні роботи, творчі завдання, ігрові методики), сучасні інформаційно-комунікативні технології.

Атестація студентів здійснюється на підставі особистого, очного, відкритого, публічного захисту магістерської роботи. Після опанування програми випускнику присвоюється кваліфікація «магістр соціології, соціальний менеджмент».

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з психології та соціології) / Фаховий іспит з теорії, історії та методів соціології (письмово)
Диплом бакалавра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з психології та соціології) / Фаховий іспит з теорії, історії та методів соціології (письмово)
Диплом бакалавра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з психології та соціології) / Фаховий іспит з теорії, історії та методів соціології (письмово)
Диплом магістра
    Я маю
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з психології та соціології) / Фаховий іспит з теорії, історії та методів соціології (письмово)
Диплом бакалавра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з психології та соціології) / Фаховий іспит з теорії, історії та методів соціології (письмово)
Диплом бакалавра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з психології та соціології) / Фаховий іспит з теорії, історії та методів соціології (письмово)
Диплом магістра