Опис програми

Програма ґрунтується на оволодінні традиційними та найсучаснішими методами теоретичної та експериментальної фізики, вищої математики та комп’ютерного моделювання для розв’язання актуальних фундаментальних, науково-практичних і технологічних задач.

Метою програми є набуття практичних навичок з використання здобутих знань для проведення науково-дослідної та інноваційної діяльності (деталізація та класифікації практичних завдань, які стоять на шляху досягнення кінцевої мети; вибір оптимального методу розв’язання кожного з проміжного завдання; аналіз здобутих результатів та розробка рекомендацій з їх упровадження у практичній діяльності наукової лабораторії або виробничої фірми).

Підготовку фахівців здійснюють кафедри ядерної та медичної фізики, прикладної фізики та фізики плазми, теоретичної ядерної фізики та вищої математики імені О. І. Ахієзера. До викладання широко залучено провідних науковців, докторів наук і професорів, серед яких дійсні члени та члени-кореспонденти НАН України.

Студенти отримують загальну фундаментальну підготовку, а також засвоюють низку спеціальних дисциплін, відповідно до одного з трьох фахових спрямувань («Експериментальна ядерна фізика», «Фізика плазми», «Теоретична ядерна фізика»), що дає їм можливість успішно займатися вирішенням фундаментальних і прикладних проблем сучасної фізики уже під час навчання на фізико-технічному факультеті.

Навчальний план передбачає проведення щотижневого наукового семінару, на якому відбувається обмін науковою інформацією між відомими провідними вченими та студентами, а також заслуховуються доповіді студентів про здобуті ними наукові результати. Крім того, навчальний план передбачає подовжені виробничу та переддипломну практики, які формують у студентів науковий світогляд, уміння та навички практичної наукової та науково-виробничої діяльності з опанування новітніх методів фізичних досліджень та сучасних технологій. Базами для проходження практик є провідні науково-дослідні установи України, зокрема Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України, Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, Інститут електрофізики та радіаційних технологій НАН України, Фізико-технічний інститут низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України, а також інші наукові установи та науково-виробничі підрозділи підприємств різних форм власності, заклади вищої освіти, інші організації, діяльність яких пов’язана з науковими дослідженнями. Студенти мають можливість проходити стажування в університетах та наукових центрах Західної Європи та США.

Завдяки здобутим професійним компетентностям та ґрунтовній міждисциплінарній підготовці випускники зі спеціальністі «Прикладна фізика та наноматеріали», які навчалися за освітньо-науковою програмою «Експериментальна ядерна фізика та фізика плазми», здатні успішно проводити наукові дослідження в закордонних і вітчизняних науково-дослідних центрах, де на високому професійному рівні займаються вирішенням актуальних проблем у всіх галузях сучасної фізики, беруть участь у розробці сучасного обладнання у фірмах-розробниках.

Освітньо-наукова програма

Передумови для вступу
    Я маю
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з прикладної фізики (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з прикладної фізики (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з прикладної фізики (письмово)