Опис програми

Мета цієї освітньої програми полягає в тому, щоб визначити загальні програмні компетентності, програмні результати навчання згідно зі змістом її компонентів (навчальними дисциплінами, курсовими роботами та практиками) для другого (магістерського) рівня вищої освіти, що становить необхідну основу для підготовки висококваліфікованих, конкурентоздатних фахівців.

Програма є освітньо-професійною. Об’єктами вивчення та професійної діяльності магістра філології є мова(и) (в теоретичному/практичному, синхронному/діахронному, діалектологічному, стилістичному, соціокультурному та інших аспектах); література й усна народна творчість; жанрово-стильові різновиди текстів; переклад; міжособистісна, міжкультурна та масова комунікація в усній і письмовій формах.

Переваги освітньої програми «Українська мова та література»:

 • українська мова та література сьогодні є важливим складником відбудови України, а ця програма забезпечить відмінне знання не лише рідної, але й однієї іноземної мови на вибір (англійська, німецька, французька, польська);
 • можливість академічної мобільності в різні країни задля обміну філологічними знаннями та участі в наукових дослідженнях;
 • велика кількість наукових заходів, присвячених теоретичним та практичним дослідженням мови і літератури;
 • ґрунтовна підготовка до проведення власних наукових досліджень;
 • практики дають можливість закріпити знання й набути досвіду у «польових» умовах.

Сьогодні філологи зі знанням української мови та літератури є затребуваними на ринку праці в усіх сферах, навіть тих, що безпосередньо не пов’язані з філологією.

Знання і навички, що їх набувають випускники освітньої програми «Українська мова та література»:

 • поглиблені знання української мови і літератури з широкими можливостями застосування в професійній діяльності;
 • знання і навички, що готують до роботи у вищій школі;
 • розвиток цілеспрямованості, наполегливості, креативності та самостійності;
 • уміння користуватися новітніми освітніми та інформаційними платформами.

У навчанні застосовуються загальнонаукові та спеціальні філологічні методи аналізу лінгвістичних одиниць, методи й методики дослідження мови й літератури, інформаційно-комунікаційні технології.

Асистентська практика проводиться у закладах вищої освіти м. Харкова, насамперед на факультетах Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна під контролем викладачів філологічного факультету (керівників практики) згідно з розробленими методичною комісією факультету критеріями оцінювання практики. Оцінювання передбачає завдання з педагогіки та психології.

Освітня програма має такі характеристики:

 • інтенсивне навчання (усі заняття базуються на активному залученні слухачів до освітнього процесу: дискусії, ділові ігри, мініігри, обмін досвідом);
 • практична спрямованість (широко використовуються приклади та ситуаційні вправи практичного характеру);
 • використання інноваційних технологій (можливість самостійної роботи студентів із використанням електронних підручників та порадників, використання мультимедійних технологій).

Викладання здійснюється з використанням сучасних комп’ютерних технологій, засобів мультимедійного і професійного навчання, необхідних для всебічного опанування прикладними аспектами професії. Викладачі і студенти мають доступ до університетської та інших науково-інформаційних баз, зокрема періодичних видань Scopus. Навчання проводиться на основі відповідних навчально-методичних програм із використанням вітчизняного й закордонного досвіду.

Перспективи працевлаштування

Сферою діяльності випускників, які отримали диплом магістра зі спеціальності «Філологія», спеціалізації «Українська мова і література», є наукова, літературно-видавнича, освітня, перекладацька діяльність, що забезпечено наявністю в освітній програмі циклу психолого-педагогічних та методичних дисциплін, а також проходження асистентської практики. Випускники, зокрема, можуть працювати в закладах та установах освіти, друкованих та електронних засобах масової інформації, у сфері ІТ, PR-технологій, різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких й культурних центрах та інших установах й організаціях з потребою у послугах кваліфікованих спеціалістів з української мови та літератури.

Основні професійні назви робіт, на яких можуть працювати випускники:

 • викладач й репетитор;
 • фандрейзер (пишуть заявки на гранти для різних організацій);
 • копірайтер (написання текстів на різні теми);
 • піар-менеджер (працюють з партнерами);
 • перекладач;
 • контент-менеджер (наповнення вебсайтів);
 • рерайтер (поєднання різних текстів в один);
 • спічрайтер (написання текстів для публічних людей);
 • фрілансер (робота з текстом у різних сферах);
 • літературний критик (знаходження позитивних і негативних моментів у книгах);
 • рецензент (написання рецензій на книги).

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
  Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит «Українська мова і література» (комплексний екзамен, письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит «Українська мова і література» (комплексний екзамен, письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит «Українська мова і література» (комплексний екзамен, письмово)
Диплом магістра
  Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит «Українська мова і література» (комплексний екзамен, письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит «Українська мова і література» (комплексний екзамен, письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит «Українська мова і література» (комплексний екзамен, письмово)
Диплом магістра