Опис програми

Основні підходи, методи та технології, які передбачені програмою: студентоцентроване навчання, практична спрямованість (широко використовуються приклади та ситуаційні вправи), модульний формат навчання (поєднання установчих сесій і самостійної роботи студентів), використання інноваційних технологій (можливість самостійної роботи студентів із використанням електронних підручників та порадників, використання мультимедійних технологій), проблемно-орієнтоване навчання, навчання на основі асистентської та переддипломної практик. Інтенсивний характер навчання полягає у тому, що всі заняття базуються на активному залученні слухачів до освітнього процесу (дискусії, ділові ігри, мініігри, обмін досвідом).

Випускник за спеціальністю «Прикладна лінгвістика та англійська мова» отримає низку професійних навичок і знань, які дозволять йому реалізувати себе в різних сферах. Деякі з ключових навичок і знань, які опанує випускник:

  • Високий рівень володіння англійською мовою: рівень знання англійської мови, який дозволяє розуміти та вільно використовувати мову у всіх аспектах — граматиці, лексиці, фонетиці, мовленнєвих ситуаціях тощо.
  • Навички перекладу різних видів текстів (включно з науково-технічними вузькогалузевими текстами).
  • Навички роботи з текстами: читання, аналіз, редагування та написання різних видів текстів, аналіз мовної структури тексту, визначення ключових термінів та понять.
  • Навички використання програм машинного перекладу, термінологічних баз даних, програмного забезпечення для створення та редагування текстів для покращення якості та збільшення продуктивності роботи.
  • Базові навички розробки програмного забезпечення сучасними мовами програмування.
  • Навички копірайтингу та редагування: ефективна письмова комунікація, стилістична та мовленнєва грамотність, створення рекламних та інформаційних текстів, редагування та коригування текстових матеріалів.

Атестація здобувачів вищої освіти проводиться у формі публічного захисту випускної кваліфікаційної (магістерської) роботи, завершується видачею документа встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації «магістр філології, прикладна лінгвістика, прикладна лінгвістика та англійська мова».

Виробнича (перекладацька) практика проводиться в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна та науково-дослідних установах м. Харкова під контролем викладачів філологічного факультету (керівників практики) згідно з розробленими методичною комісією факультету критеріями оцінювання.

Після закінчення навчання випускник зможе оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення, впевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема, в ситуаціях професійного й наукового спілкування, презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами, застосовувати сучасні методики й технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в конкретній філологічній галузі, збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів (залежно від обраної спеціалізації), здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних.

Перспективи працевлаштування

Випускник після завершення програми може підвищувати свій науковий рівень в аспірантурі, докторантурі та закладах вищої освіти й наукових установах України та за кордоном. Сферою діяльності випускників філологічного факультету, що здобули другий (магістерський) рівень вищої освіти, є наукова, літературно-видавнича, освітня галузі, що забезпечено наявністю в освітній програмі циклу психолого-педагогічних та методичних дисциплін, а також проходженням перекладацької практики. Вони можуть працювати у закладах та установах освіти, друкованих та електронних засобах масової інформації, сфері ІТ, PR-технологій, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо, у різних галузях господарства, де потрібні послуги зі створення, аналізу, перекладу, оцінювання текстів.

Зокрема випускник може обіймати такі посади: перекладач (професійні перекладачі різних текстових матеріалів в різних галузях, таких як наука, техніка, медицина, право та інші, з англійської мови на інші мови та навпаки), викладач англійської мови (в університетах, школах, центрах навчання та інших навчальних закладах), редактор (в англомовних журналах, газетах, видавництвах, рекламних агенціях та інших компаніях), мовний експерт (робота зі словниками та іншими мовними джерелами, участь в розробці стандартів мови), міжкультурний консультант (у компаніях, що мають міжнародний бізнес, для забезпечення ефективної комунікації з партнерами з інших країн і культур), працівник технічної підтримки в міжнародних компаніях, розробник програмного забезпечення, зокрема спрямованого на обробку текстової інформації.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Комплексний екзамен з прикладної і теоретичної лінгвістики (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Комплексний екзамен з прикладної і теоретичної лінгвістики (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Комплексний екзамен з прикладної і теоретичної лінгвістики (письмово)
Диплом магістра