Опис програми

Мета програми — підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють теоретичними й методологічними основами та засобами створення й використання інформаційно-комунікаційних технологій; здатних здійснювати розроблення, впровадження, використання інтелектуальних інформаційних систем аналізу та оброблення даних у різних сферах діяльності суспільства, зокрема у фінансово-банківській сфері.

Особливістю програми є підготовка спеціалістів, спрямованих на застосування фахових компетентностей, використання інформаційно-комунікаційних та фінансових технологій. Студенти навчаються працювати з великими даними за сучасними технологіями, будувати моделі розподілених обчислень, використовувати структурні методи аналізу розпізнавання даних тощо.

У ході освітнього процесу реалізується студентоцентроване проблемно-орієнтоване навчання, застосування навчально-практичних методів організації й мотивації навчально-пізнавальної діяльності, методів тренінгів, бізнес-кейсів, практичних консультацій, використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій.

Фахові компетентності освітньої програми спрямовані на набуття теоретичних знань та практичних навичок із використання математичних методів та моделей, алгоритмів оброблення даних в інформаційно-комунікаційних системах; проєктування та розроблення програмного забезпечення із застосуванням різних парадигм програмування: структурного, об’єктно-орієнтованого, функціонального, логічного, з відповідними моделями, методами та алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами управління; здатність до інтелектуального багатовимірного аналізу даних та їхнього оперативного аналітичного оброблення з візуалізацією результатів аналізу в процесі розв’язання прикладних задач в галузі комп’ютерних наук; здатність застосовувати інструментарій створення та впровадження новітніх інформаційних технологій з автоматизації процесів інтелектуального оброблення багатовимірної інформації у комп’ютерних системах аналізу, оброблення та розпізнавання зображень тощо.

Під час навчання здобувачі можуть брати участь у програмах кредитної мобільності для магістрів: проєкт «Erasmus+ КА1 (Е+ ІСМ)», програми подвійних дипломів з Університетом імені Миколоса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва), Балтійською міжнародною академія (м. Рига, Латвія), Краківським економічним університетом (м. Краків, Польща), Вищою школою менеджменту (м. Барселона, Іспанія), Швейцарською школою бізнесу (м. Монте, Швеція).

Випускники програми стають висококвалiфiкованими фахiвцями з проєктування та розроблення прикладних програмних продуктів та технічних засобів їхнього адміністрування, впровадження, експлуатації, автоматизації для рiзноманiтних галузей промисловості та фінансово-кредитної сфери, комп’ютерних мереж, засобів захисту інформації в різних галузях суспільної діяльності, оброблення інформації. Вони здатні створювати та експлуатувати комп’ютерні й комп’ютеризованi системи в різних сферах діяльності суспільства.

Освітньо-професійна програма

 

Передумови для вступу
    Я маю
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з інформаційних технологій)
Диплом бакалавра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з інформаційних технологій)
Диплом бакалавра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з інформаційних технологій)
Диплом магістра