Опис програми

Програма передбачає активну навчальну та студентську науково—дослідну роботу, участь у виконанні міжнародних проєктів, формування здатності використовувати знання та досвід сучасних наук про довкілля, екологічну безпеку в життєдіяльності людини, а також викладання окремих дисциплін англійською мовою, міжнародну мобільність студентів, навчання у закордонних закладах вищої освіти.

Випускники, які навчалися за освітньо-професійною програмою «Екологічна безпека», адаптовані до роботи в таких галузях економіки, як-от: наукова та технічна діяльність, дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук, консультування з питань екобезпеки, надання послуг технічного консультування в галузі екобезпеки, мисливство та надання пов’язаних із ним послуг, діяльність у сферах архітектури та інжинірингу.

Випускники отримують практичні компетентності на рівні новітніх досягнень, необхідних для дослідницької та інноваційної діяльності у сфері екологічної безпеки. Зокрема вони можуть критично осмислювати екологічні проблеми, ухвалювати управлінські рішення в процесі здійснення професійної діяльності у сфері екологічної безпеки, організовувати роботи, пов’язані з оцінкою екологобезпечної ситуації, самостійно розробляти екологічні проєкти, генерувати нові ідеї, використовувати в професійній діяльності знання щодо технологій ліквідації та попередження аварій.

Магістри отримують ґрунтовні знання основ міжнародного законодавства з екологічної безпеки, здатність застосовувати отримані знання згідно з вимогами гармонізації національного законодавства із забезпечення екологічної безпеки з Європейським Союзом.

Майбутні фахівці у галузі екологічної безпеки беруть участь у польових навчальних та виробничих практиках. У навчальному процесі використовуються сучасні освітні технології: розв’язання проблемних ситуацій, інтерактивні методи, розроблення проєктів, інформаційно-комп’ютерні, саморозвивальні та пасивні (пояснювально-ілюстративні) технології та методи.

Студенти, які навчалися за освітніми програмами в інших університетах України та за кордоном, отримують можливість щодо перезарахування освітніх кредитів відповідно до довідки про академічну мобільність. Важливим аспектом під час навчання є можлива участь у міжнародних програмах та проєктах Erasmus+.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з екології та неоекології (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з екології та неоекології (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з екології та неоекології (письмово)
Диплом магістра
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з екології та неоекології (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з екології та неоекології (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з екології та неоекології (письмово)
Диплом магістра