Опис програми

Мета освітньої програми полягає в формуванні необхідних компетентностей підприємця і проактивного менеджера нового типу, здатного створювати й розвивати бізнес в умовах динамічної і непередбачуваної мінливої ситуації.

Програма «Бізнес-менеджмент» спрямована на забезпечення формування та розвитку підприємницьких та управлінських компетенцій, необхідних для успішної роботи на менеджерських посадах сучасних організацій будь-якого рівня і для ефективного підприємництва.

Конкурентною перевагою освітньої програми є формування у здобувачів вищої освіти високого рівня професійних компетентностей, які необхідні для реалізації загальних функцій управління підприємствами, установами, організаціями (ухвалення оперативних рішень, функціональна й інформаційно-аналітична підготовка проєктів рішень, оперативне і стратегічне управління організаціями й окремими підрозділами, керівництво підлеглими).

Особливу увагу приділено зміні формату стратегічного управління й параметрів лідерства, розвитку метакомпетенцій креативного й системного мислення, емоційного інтелекту, ефективних комунікацій. Особливістю програми є проходження імітаційної практики, що має експериментальний характер, та переддипломної практики в провідних установах та організаціях.

Освітня програма характеризується студентоцентрованим та компетентностно-орієнтованим навчанням. Викладання проводиться у вигляді лекційних, практичних занять із використанням спеціалізованого ПЗ, семінарських занять, розв’язання ситуаційних завдань, використання кейс-методу, ділових ігор, авторських тренінгів провідних фахівців з управління, що розвивають лідерські здібності та уміння працювати в команді та ухвалювати управлінські рішення.

Передбачена участь здобувачів вищої освіти в науковій роботі, що передбачає проведення досліджень з актуальних проблем менеджменту, публікацію наукових статей, організацію круглих столів, конкурсів та олімпіад, апробацію результатів на наукових конференціях та семінарах, виконання індивідуальних завдань, зокрема й контрольних робіт, рефератів, презентацій, завдань з імітаційної та переддипломної практик, а також самостійна робота з можливістю консультацій з викладачем, e-leаrning за окремими освітніми компонентами, індивідуальні заняття, групова проєктна робота.

Національна (індивідуальна) академічна мобільність реалізується у межах міжуніверситетських договорів про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти й науки. Міжнародна кредитна мобільність здійснюється на основі двосторонніх договорів між Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна та навчальними закладами країн-партнерів.

Перспективи працевлаштування

Магістр менеджменту може обіймати первинні посади за класифікатором професій ДК 003:2010 «Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів», що характеризуються спеціальними професійними компетенціями відповідно до узагальненого об’єкта діяльності.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з бізнес-менеджменту (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з бізнес-менеджменту (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з бізнес-менеджменту (письмово)
Диплом магістра
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з бізнес-менеджменту (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з бізнес-менеджменту (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з бізнес-менеджменту (письмово)
Диплом магістра