Опис програми

Мета освітньої програми — розвиток у студентів іншомовної комунікативної компетенції, практичних навичок і вмінь двостороннього перекладу, здійснення в процесі навчання виховання і розвитку особистості студента, демонстрація важливості праці перекладача для забезпечення адекватного міжнародного обміну інформацією у різних галузях.

Здобувачам освіти пропонують збалансований навчальний курс, в якому органічно сполучаються теоретична, практична та дослідницька складові. В межах індивідуальної освітньої траєкторії кожен здобувач може самостійно формувати свій «кошик» теоретичних дисциплін залежно від власних уподобань, перспектив працевлаштування чи дослідницьких інтересів. До уваги студенів – наукові конференції, семінари та круглі столи за участю найкращих фахівців України та світу. Студенти опанують різні форми іншомовної та міжмовної комунікації, засоби автоматизованого для письмового перекладу та синхронний переклад. Наші студенти можуть обирати як тематику дипломної роботи, так і випускову кафедру, на якій вони будуть її готувати. Кафедра англійської філології та методики викладання іноземної мови пропонує розмаїття тем в галузі мовознавства та методики вивчення іноземних мов, а кафедра перекладознавства імені Миколи Лукаша – в галузі перекладознавства і методики навчання перекладу.

Навчання за програмою передбачає наявність обов’язкових занять (як лекцій, так і практичних занять) з профільної дисципліни, серед них — іноземна мова (англійська та італійська), практика перекладу (англійська та італійська), загальне мовознавство, історія перекладу, методика викладання перекладу у вищій школі. Також програмою передбачено спецкурси: основи теорії редагування, теорія перекладу як міжкультурна комунікація, особливості перекладу англомовної психологічної літератури, основи художнього перекладу, когнітивно-комунікативний підхід до аналізу англійської мови. Наявна перекладацька та асистентська практики.

Потреба в кваліфікованих фахівцях-перекладачах зі знанням кількох іноземних мов зумовлена міжнародними зв’язками, що постійно зростають, та подальшою інтеграцією України до європейської економіки.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні вміти перекладати у двосторонньому режимі.

Викладання здійснюється іноземними та державною мовою. Використовуються як класичні методи навчання, які зарекомендували свою ефективність, так і нові підходи з урахуванням сучасних досягнень у профільній галузі задля отримання найкращих результатів.

Академічна мобільність, яка сприяє вдосконаленню навичок та вмінь майбутніх фахівців, підвищує їхню конкурентоспроможність на ринку праці, допомагає всебічному розвитку особистості студента тощо, є однією з переваг навчання магістерської програми. Завдяки роботі міжнародної програми Erasmus, що започаткована секцією італійської мови, майбутні студенти-магістри матимуть можливість взяти участь у міжнародних обмінах з вищими навчальними закладами таких міст Італії, як Мессіна, Палермо та Парма. В університетах цих міст студенти матимуть можливість навчатися протягом семестру, скласти іспити (які будуть зараховані на факультеті іноземних мов) та пройти практику.

Ця освітня програма пропонує випускникам максимально широкі професійні права, серед яких вчителі та викладачі ЗВО, усі можливі різновиди усних та письмових перекладачів, редактори друкованих та електронних ЗМІ, референти, PR-консультанти, контент-менеджери тощо. Випускники також отримують можливість продовжити навчання в аспірантурі і стати доктором філософії за однією з трьох наявних спеціалізацій: «германські мови», «перекладознавство» та «зарубіжна література».

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з теоретичних аспектів та практики перекладу англійської мови (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з теоретичних аспектів та практики перекладу англійської мови (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з теоретичних аспектів та практики перекладу англійської мови (письмово)
Диплом магістра
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з теоретичних аспектів та практики перекладу англійської мови (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з теоретичних аспектів та практики перекладу англійської мови (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з теоретичних аспектів та практики перекладу англійської мови (письмово)
Диплом магістра