Опис програми

Мета програми — забезпечення фундаментальної і професійно-орієнтованої підготовки фахівців у галузі іноземної філології із кваліфікацією викладачів та перекладачів, які володітимуть знаннями у сфері іноземної філології, навичками методичної діяльності у викладанні іноземних мов та перекладацької діяльності.

Підготовка передбачає набуття та поглиблення студентами мовних, лінгвокраїнознавчих та культурологічних знань і формування системи мовленнєвих умінь з говоріння, читання, письма та аудіювання, перекладацьких навичок та знань теорії перекладу, вмінь двостороннього усного і письмового перекладів у суспільно-політичній, науково-технічній, економічній та юридичній галузях, ділове листування, IT-переклад. Програма також містить поглиблене вивчення теорії лінгвістичних учень, набуття навичок самостійного ведення науково-дослідної роботи, опанування сучасних інформаційно-комунікативних технологій та професійних навичок роботи із сучасними технологіями, що здійснюється за посередництвом навчальних матеріалів з мультимедійним забезпеченням. Студенти проходять асистентську, перекладацьку та переддипломну практики.

Сферою діяльності випускників факультету іноземних мов, що здобули другий (магістерський) рівень вищої освіти, є наукова, літературно-видавнича, освітня галузі, зокрема: заклади та установи освіти, заклади вищої освіти, друковані та електронні ЗМІ, сфера ІТ, PR-технології; різноманітні фонди, спілки, фундації гуманітарного спрямування, музеї, мистецькі і культурні центри та інші установи й організації з потребою у перекладацьких послугах.

Диплом магістра філології надасть можливість працювати науковим співробітником (філологія, лінгвістика, переклади), викладачем закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої освіти.

Широкий спектр перспективних професій забезпечено наявністю в освітній програмі циклу психолого-педагогічних і методичних дисциплін, а також проходженням асистентської та перекладацької практик. Асистентська практика проводиться на базі закладів вищої освіти м. Харкова, насамперед на факультетах Каразінського університету.

Навчання відбувається у вигляді теоретичної та практичної підготовки за фахом із залученням асистентів-іноземців – носіїв німецької мови, а також стажувань за кордоном.

Науково-дослідницька підготовка забезпечується написанням кваліфікаційної магістерської роботи, а також залученням студентів до проєктів Наукового товариства студентів факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, до участі в республіканських конкурсах наукових робіт, до публікацій у збірниках наукових статей.

Програма передбачає і можливість подальшого навчання в аспірантурі з перспективою присудження ступеня доктора філософії або на сертифікатних курсах.

Протягом навчання студенти продовжать розвивати необхідні у наш час м'які навички, цифрову грамотність та вміння вчитися, ґрунтовно підготувавшись до подальшої професійної діяльності.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий комплексний іспит (німецька та англійська мови) (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий комплексний іспит (німецька та англійська мови) (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий комплексний іспит (німецька та англійська мови) (письмово)
Диплом магістра
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий комплексний іспит (німецька та англійська мови) (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий комплексний іспит (німецька та англійська мови) (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий комплексний іспит (німецька та англійська мови) (письмово)
Диплом магістра