Опис програми

Програма має прикладний характер і орієнтується на сучасні науково-технічні дослідження в галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, у розробці та супроводі наукоємних комп’ютеризованих систем і технологій.

Цілями навчання є підготовка інженерів і науковців, здатних до комплексного розв’язання складних задач і проблем створення, вдосконалення, модернізації, експлуатації та супроводження систем автоматизації, їх компонентів, кіберфізичних систем, технологій цифрової трансформації, що стоять за завданнями Industry 4.0, сприяють процесу швидкої адаптації продукції та послуг підприємств та компаній, а також забезпечують перехід від фізичного світу до цифрового.

Об’єктом навчання є система управління складними наукоємними комп’ютеризованими системами, які використовуються при проведенні наукових досліджень та впровадженні їх результатів у різних галузях людської діяльності. Вони відрізняються від інших унікальністю, складністю алгоритмів управління та обробки інформації, великими обсягами інформації, невизначеністю умов і вимог при функціонуванні. Це, в першу чергу, стосується підвищення рівня фундаментальної підготовки в галузі системного аналізу, машинного навчання, штучного інтелекту. Крім того, багато уваги приділяється сучасним та перспективним методам автоматизації, пов’язаних із кібезфізичними системами, робототехнікою, інтернетом речей, паралельним програмуванням, технологіями управління проєктами.

Під час освітнього процесу реалізується студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, електронне навчання в системі Google Classroom, Goole Meet, Zoom, Moodle, самонавчання з набуттям загальних та професійних компетентностей, достатніх для автоматизованого проєктування програмно-технічних засобів комп’ютеризованих систем та їх компонентів, математичного та комп’ютерного моделювання, володіння інформаційними технологіями, професійними прикладними програмами.

Основні фахові компетентності програми:

 • здатність аналізувати складні наукоємні системи і комплекси як об’єкти автоматизації, визначати способи та стратегії їх автоматизації та цифрової трансформації;
 • здатність проєктувати та впроваджувати високонадійні системи автоматизації та їх прикладне програмне забезпечення, для реалізації функцій управління та опрацювання інформації, здійснювати захист прав інтелектуальної власності на нові проєктні та інженерні рішення;
 • здатність застосовувати методи моделювання та оптимізації для дослідження та підвищення ефективності систем і процесів керування складними технологічними та організаційно-технічними об’єктами;
 • здатність застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та цифрові технології для розв’язання складних задач і проблем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Випускник програми вміє:

 • створювати системи автоматизації, кіберфізичні системи на основі використання інтелектуальних методів управління, баз даних та баз знань, цифрових та мережевих технологій, робототехнічних та інтелектуальних мехатронних пристроїв;
 • застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що містять сучасні наукові здобутки, а також критичне осмислення сучасних проблем у сфері автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій для розв’язування складних задач професійної діяльності; застосовувати сучасні підходи і методи моделювання та оптимізації для дослідження та створення ефективних систем автоматизації складними технологічними та організаційно-технічними об’єктами;
 • застосовувати сучасні математичні методи, методи теорії автоматичного керування, теорії надійності та системного аналізу для дослідження та створення систем автоматизації складними технологічними та організаційно-технічними об’єктами, кіберфізичних систем.

Основні посади, які можуть обіймати випускники магістратури: інженер-дослідник з комп’ютеризованих систем та автоматики, розробник обчислювальних систем, аналітик комп’ютерних систем, конструктор комп’ютерних систем, професіонал у галузі програмування, розробник комп’ютерних програм, інженер із застосування комп’ютерів.

Передумови для вступу
  Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» (письмово)
Диплом магістра
  Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» (письмово)
Диплом магістра