Опис програми

Мета програми — підготовка фахівця-доктора філософії для здійснення науково-педагогічної та консультативно-методичної професійної діяльності у галузі філософії.

Програма спрямована на підготовку, організацію та здійснення науково-дослідницької діяльності в галузі філософії, проведення дисертаційного дослідження, набуття навичок організаційно-навчальної та викладацької діяльності з філософських дисциплін у вищих навчальних закладах, консультативної діяльності з соціально-політичних, етичних, естетичних, релігійних тощо питань у державних установах, партіях, інших громадських організаціях.

Програма орієнтується на проведення професійної науково-дослідницької роботи, презентацію і публікацію результатів наукового дослідження.

Після завершення програми і захисту дисертації випускник здобуває ступінь доктора філософії і може працювати викладачем філософських дисциплін у вищих навчальних закладах, органах влади, консультантом із суспільно-політичних питань у партіях та інших громадських організаціях.

Випускник програми отримує: знання актуальних проблем і основних напрямів філософії кінця ХХ – початку ХХІ ст., філософських засад і методології наукових досліджень; знання історії розвитку та сучасного стану досліджень філософських проблем спеціальних фахових дисциплін, які належать до сфери наукових інтересів дослідника; знання концептуальних і теоретико-методологічних засад, сучасних методів наукового і філософського дослідження; знання форм узагальнення та презентації результатів філософського дослідження, вимог щодо його проведення, оформлення; знання форм, правил, прийомів і методів ведення філософських дискусій, письмового викладення тез доповідей і філософських текстів; знання методик і форм організації та здійснення навчального процесу в вищій школі; критеріїв відбору, принципів структурування змісту навчальної дисципліни, сучасних інтерактивних методів навчання, специфіки застосування новітніх освітніх технологій у вищій школі, особливостей організаторської, координаційної та управлінської діяльності вищого навчального закладу; здатність ставити оригінальні та актуальні проблеми сучасного філософування, планувати шляхи їх вирішення; здатність самостійно досліджувати філософські проблеми, актуалізувати їх і продукувати нові філософські ідеї; здатність здійснити оригінальне філософське дослідження; здатність користуватися фаховим знанням як засобом високої комунікативної активності; здатність здійснювати самостійні філософські дослідження з урахуванням спілкування з експертами різних галузей знань і представниками інших професійних груп різного рівня; спроможність вільно спілкуватися іноземною мовою в конкретній професійній/фаховій сфері; спроможність здійснювати дослідницьку діяльність на базі критичного аналізу традиційних і сучасних філософських проблем, написати дисертаційну роботу за рівнем підготовки «Доктор філософії»; спроможність критично оцінювати і прогнозувати суспільно-політичні і культурні події та явища з метою надання консультативних послуг державним установам та громадським організаціям; спроможність ефективно комунікативно взаємодіяти з філософською, науковою спільнотою у міжнародному контексті; спроможність організувати та провести дискусію, коректувати, направляти діалог на відповідність його меті.

Атестація освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю «Філософія» відбувається шляхом оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти з певної дисципліни. Атестація здобувачів ступеня доктор філософії здійснюється постійною або спеціалізованою вченою радою, утвореною для проведення разового захисту, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.

Передбачається можливість проходити стажування та брати участь у міжнародних проєктах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD, Fulbright).

Освітньо-наукова програма

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит зі спеціальності
Вступний іспит з іноземної мови
Презентація дослідницьких пропозицій за тематикою передбачуваного керівника
Диплом магістра
    Я маю
Вступний іспит зі спеціальності
Вступний іспит з іноземної мови
Презентація дослідницьких пропозицій за тематикою передбачуваного керівника
Диплом магістра