Опис програми

Метою освітньо-наукової програми є підготовка висококваліфікованих фахівців з міжнародного права, які володіють ґрунтовною системою знань з міжнародного та іноземного права, іноземними мовами, знайомі з сучасними науковими досягненнями у цій сфері, здатні до гіпотетичного та евристичного мислення, можуть критично оцінювати та застосовувати в науці теоретичні постулати та інноваційні методи, вміють коректно сформулювати наукову проблему та дослідницькі завдання, самостійно визначати актуальність і новизну наукової роботи, проводити дисертаційні та монографічні дослідження, здатні викладати цикл міжнародно-правових дисциплін у вищій школі на високому методичному та професійному рівні, спираючись на найсучасніші техніки та загальновизнані європейські методики навчального процесу, брати участь у міжнародних наукових дослідженнях, здатні відстоювати свої наукові позиції на різних міжнародних і вітчизняних наукових, науково-практичних конференціях, форумах, круглих столах та ефективно застосовувати норми міжнародного права в науково-дослідній діяльності.
Програма спрямована на набуття необхідних дослідницьких навиків для наукової кар’єри, викладання спеціальних дисциплін в галузі: Сучасна міжнародно-правова доктрина; Джерелознавство історії міжнародног права; Загальне міжнародне право: актуальні теоретичні проблеми; Актуальні проблеми європейського права; Міжнародно-правове регулювання забезпечення безпеки людини; Міжнародне кримінально-процесуальне право; Міжнародно-правове регулювання інформаційно-комунікаційних технологій і протидія кіберзлочинності.
Для здобувачів передбачено викладання навчальних курсів, які складають логічно побудовану систему знань у сфері міжнародного права та захисту прав людини. Вони отримують сучасні знання з актуальних питань міжнародно-правової науки та знайомляться з досягненнями наукових шкіл свого профілю підготовки; набувають досвіду самостійної науково-дослідної діяльності в галузі міжнародного захисту прав людини під час написання дисертаційного дослідження. Здобувачі проходять аспірантську практику на базі університету з метою набуття навичок викладання у вищій школі та опанування відповідними методиками, мають можливість стажування за кордоном та вивчення іноземного досвіду, що може сприяти прогресу у виконанні міжнародних договорів України в галузі прав людини, а також поліпшенню позицій України в міжнародних рейтингах з прав людини.
Принциповою особливістю підготовки докторів філософії за спеціальністю Міжнародне право (PhD) є поєднання глибокої теоретичної та спеціальної навчальної підготовки, орієнтованої на системний підхід до забезпечення дієвого захисту прав і свобод людини, на сприяння узгодженню дій органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, суб’єктів господарювання, усуненню недоліків системного характеру, які лежать в основі порушень, що виявляються Європейським судом, з формуванням навичок науково-дослідної та педагогічної роботи.

ПЕРСПЕКТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Робочі місця в державних та приватних вищих навчальних закладах, науково-дослідних інститутах, наукових центрах та високотехнологічних компаніях правового профілю.

Освітньо-наукова програма

Передумови для вступу
    Я маю
Диплом магістра
Вступний іспит зі спеціальності
Вступний іспит з іноземної мови
Презентація дослідницьких пропозицій за тематикою передбачуваного керівника
    Я маю
Диплом магістра
Вступний іспит зі спеціальності
Вступний іспит з іноземної мови
Презентація дослідницьких пропозицій за тематикою передбачуваного керівника