Людмила Олександрівна Бєлова

доктор соціологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, почесний громадянин Харківської області

директор інституту

Адреса: проспект Героїв Харкова, 75
+380 (50) 751-06-01

ipa.vstup@karazin.ua

Шановні абітурієнти!

Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління» рухається в авангарді змін і має високу особливу місію, яка полягає у забезпеченні держави високопрофесійними кадрами, інноваційними підходами до підготовки нової генерації управлінців, які будуть працювати в принципово нових умовах індустрії знань 4.0.

Інститут покликаний задовольнити суспiльну потребу в пiдготовці професiйних керiвників нової генерацiї, морально орiєнтованих на управлiнську дiяльнiсть в органах державної влади, органах мiсцевого самоврядування, корпоративному секторі економіки, бізнес-структурах, організаціях громадянського суспільства, запроваджуючи високу адмiнiстративну культуру й утверджуючи принципи соцiальної справедливостi на основi свiтових i європейських стандартiв.

Сьогоднi інститут — це сучасний навчально-науковий комплекс, якому за масштабами i специфiкою дiяльностi немає аналогiв у Схiдному регiонi України. Інститут iнтенсивно розвивається, постiйно вдосконалює i розширює систему освітніх, методичних та науково-експертних послуг, завойовує все бiльше визнання серед фахівців органів публічної влади, підприємців і широкої громадськостi.

Зважаючи на інтегрованість у публічно-управлінські процеси, інститут виконує консолідовану роль у фаховому обговоренні питань, пов’язаних із важливими змінами в державі і суспільстві, й рухається у фарватері суспільних перетворень, демонструючи професійне ставлення й конструктивні підходи до розв’язання поставлених завдань.