Людмила Олександрівна Бєлова

доктор соціологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, почесний громадянин Харківської області

директор інституту

Адреса: проспект Героїв Харкова, 75
+380 (50) 751-06-01

ipa.vstup@karazin.ua

Місія інституту — забезпечення сучасної та якісної підготовки висококваліфікованих управлінців для розв’язання завдань інноваційного сталого розвитку українського суспільства, формування професійних компетентностей і лідерських якостей фахівців на основі кращих міжнародних практик та демократичних цінностей.

Місія інституту визначає його діяльність, яка полягає у підготовці високопрофесійних кадрів, забезпеченні потреб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших організацій та установ різних сфер суспільства і галузей економіки у фахівцях, здатних компетентно і відповідально виконувати управлінські функції, впроваджувати новітні соціальні технології, сприяти інноваційним процесам в Україні.

Інститут здійснює науково-методичне супроводження освітньої діяльності з метою підвищення фаховості й компетентності управлінських кадрів. Насамперед це стосується освітньо-професійних програм підготовки за другим (магістерським) і першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування» за світовими і європейськими зразками.

Крім цього, інститут не обмежується наявними програмами, а диверсифікує процес підготовки у напрямі запровадження сертифікатних програм, спрямованих на підготовку новообраних депутатів різних рівнів, майбутніх префектів або урядників, голів новостворених ОТГ, топменеджерів соціально відповідальних підприємств, керівників громадських організацій та неурядових структур.

У систему професійної підготовки упроваджуються постійні удосконалення відповідно до потреб стейкхолдерів, зокрема практико-орієнтоване проєктне навчання: студенти вчаться розв’язувати конкретні практичні завдання в реальних умовах сьогодення.

Інститут забезпечує безперервний цикл підготовки професійних управлінців упродовж життя. Підготовка є не лише формалізованою (довгострокові й короткострокові програми), а й сучасною: дуальна освіта, проєктно- і проблемно орієнтоване навчання, спрямоване на результати, якісне забезпечення реалізації повного HR-циклу — починаючи зі старту кар’єри, професійного розвитку і завершуючи мотивацією за набуті компетентності та їх застосування на практиці.