Опис програми

Мета освітньої програми — забезпечення теоретичної та практичної підготовки висококваліфікованих кадрів, які набувають базових фахових знань для виконання професійних завдань та обов’язків прикладного характеру в галузі сучасної географічної науки, здатності до виробничої діяльності в установах професійного, наукового та технічного профілю.

Навчання за програмою спрямовано на підготовку фахівців, які володіють комплексом загальних і фахових компетентностей, що дозволяють виконувати професійні завдання й обов’язки прикладного характеру в галузі сучасної географічної науки.

Програма є комбінованою (академічно-прикладною), передбачає посилену практичну підготовку, що забезпечує опановування сучасними методами та технологіями регіональних досліджень.

Після завершення програми випускники мають право продовжити навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти та можуть набувати додаткові кваліфікації в системі освіти дорослих. Мають можливість працювати за видами професійної діяльності у галузі географії, обіймати посади географа, географа-економіста, фахівця з міського та районного планування, фахівця з розміщення продуктивних сил і регіональної економіки, асистента географа.

У процесі підготовки здобувачі вищої освіти набувають таких фахових компетентностей як здатність брати участь у плануванні та виконанні наукових та науково-технічних проєктів; здатність застосовувати знання та розуміння основних характеристик, процесів, історії та складу природи й суспільства; здатність аналізувати склад і будову геосфер (відповідно до спеціалізації) на різних просторово-часових масштабах; здатність до системного географічного мислення; здатність проводити дослідження регіонального розвитку та різних аспектів територіальної організації суспільства; картографічна компетентність; здатність використовувати географічні інформаційні технології для вирішення експериментальних і практичних завдань у галузі географії та регіонального розвитку; здатність здійснювати педагогічну діяльність і викладати дисципліни професійної підготовки у закладах загальної та спеціальної освіти.

Основними підходами до навчання є компетентнісний, студентоцентрований, проблемно орієнтований. Провідні методи навчання — проблемний, частково-пошуковий і дослідницький. Викладання та навчання проводиться у формі лекцій, серед них інтерактивних та мультимедійних лекцій, практичних занять, лабораторних робіт, самостійного навчання, курсового дослідження, виробничої практики. Атестація випускників освітньої програми проводиться у формі атестаційного екзамену з географії та захисту кваліфікаційної роботи бакалавра, завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: Бакалавр з географії за спеціалізацією «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток».

За освітньою програмою можлива індивідуальна національна та міжнародна академічна мобільність за бажанням студента. Вона здійснюється на основі двосторонніх договорів між Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна й академічними установами та закладами вищої освіти України, навчальними закладами країн-партнерів, в т. ч. у рамках проєктів Erasmus+, DAAD, Fulbright Graduate Student Program.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.35
Математика
Мінімальний бал 100
x0.35
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.35
Математика
Мінімальний бал 100
x0.35
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
    Я маю
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.35
Математика
Мінімальний бал 100
x0.35
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.35
Математика
Мінімальний бал 100
x0.35
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2