Опис програми

Мета освітньої програми — забезпечення теоретичної та практичної підготовки висококваліфікованих кадрів у галузі географії туристсько-рекреаційного спрямування, здатності до виробничої діяльності за фахом.

Навчання за програмою спрямовано на підготовку фахівців, які володіють комплексом загальних та фахових компетентностей, необхідних для виконання професійних завдань у галузі географії рекреації та туризму, фахівців з креативним і критичним мисленням, адаптованих до сучасних умов ведення туристсько-рекреаційної діяльності.

Програма є комбінованою (академічно-прикладною), передбачає міждисциплінарну і багатопрофільну підготовку фахівців. Посилена практична підготовка, володіння сучасними інформаційними технологіями.

Після завершення програми випускник може працювати за видами професійної діяльності в галузі географії та туризму, обіймаючи посади географа, географа-економіста, фахівця з рекреації, агента з організації туризму, інспектора з туризму, туризмознавця, асистента географа. Можливе продовження навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти, набуття часткових кваліфікацій за іншими спеціальностями в системі вищої освіти, подальше підвищення кваліфікації за фахом.

Випускник програми володіє такими компетентностями як: здатністю до системного географічного мислення; здатністю проводити географічний аналіз об’єктів і процесів у сфері рекреації та туризму у різних просторово-часових масштабах; здатністю здійснювати моделювання територіальної організації туристсько-рекреаційних систем; картографічною компетентністю; здатністю використовувати географічні інформаційні технології для вирішення практичних завдань у галузі географії рекреації та туризму.

Головні методи навчання — проблемний, частково-пошуковий, дослідницький. Використовуються активні (проблемні, інтерактивні, проєктні, інформаційно-комп’ютерні, саморозвивальні) та пасивні (пояснювально-ілюстративні) технології та методи навчання. Набуття загальних та фахових компетентностей забезпечено комплексним поєднанням нормативних дисциплін та спеціальних (фахових) курсів, навчальних, виробничої краєзнавчо-туристичної практик та кваліфікаційної роботи бакалавра. По завершенню програми випускнику присвоюється кваліфікація бакалавр географії; географії рекреації та туризму.

За програмою можлива індивідуальна національна та міжнародна академічна мобільність за бажанням студента. Кредити, отримані в інших ЗВО України, перезараховуються відповідно до довідки про академічну мобільність.

Здобувачі вищої освіти в процесі навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проєктах за програмами академічного обміну, зокрема Erasmus Mundus, DAAD, Fulbright Graduate Student Program.

Перспективи працевлаштування

Випускники можуть обіймати посади географа, географа-економіста, фахівця з рекреації, агента з організації туризму, інспектора з туризму, туризмознавця, асистента географа.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1