Опис програми

Мета освітньої програми — забезпечення фундаментальної теоретичної та практичної підготовки висококваліфікованих кадрів, які б набули глибоких міцних знань для виконання професійних завдань та обов’язків науково-дослідницького й інноваційного характеру в галузі геології та надрокористування.

Програма є освітньо-професійною, прикладною, спрямована на розвиток комплексу загальних та спеціальних компетентностей, необхідних геологу для здійснення успішної професійної діяльності, що забезпечують його конкурентоспроможність на вітчизняному і світовому ринку праці та сприяють самореалізації як фахівця. Професійні акценти — критично та креативно вдумливий геолог з лідерським потенціалом, здатний здійснювати кваліфіковану професійну (в тому числі менеджерську) діяльність та проводити наукові дослідження в галузі надрокористування.

Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців, спрямована на формування знань та навичок з володіння сучасною методологією ведення геологічних робіт та інших необхідних компетентностей для вирішення експериментальних і практичних завдань, посилена практична геологічна підготовка, можлива академічна мобільність та стажування у закладах вищої освіти за кордоном.

Придатність до працевлаштування: технічний керівник геологічної партії, головний геолог, молодший науковий співробітник (геологія, геофізика, гідрологія), науковий співробітник (геологія, геофізика, гідрологія), науковий співробітник-консультант (геологія, геофізика, гідрологія), геолог з видобування та підземного зберігання газу, геолог кар’єру, рудника, шахти, геолог нафтогазорозвідки (партії) структурно-пошукового буріння, інженер з охорони навколишнього середовища, фахівець з управління природокористуванням, відбірник геологічних проб, провідник на геологічних пошуках і зйомці. Продовження навчання на третьому (освітньо-науковому) — 8-му кваліфікаційному рівні НРК, доступ до спеціалізованих досліджень у геологічній галузі. Набуття часткових кваліфікацій за іншими спеціальностями в системі післядипломної освіти, подальше підвищення кваліфікації за фахом.

Випускник програми розуміє необхідність дотримання норм охорони праці в геології; володіє екологічною грамотністю та методологією геології; знає основні історичні події в розвитку геологічних знань, основи технології видобутку корисних копалин, організації процесу, основної законодавчої бази, основні промислові типи родовищ корисних копалин, їх ваги у світовому балансі у видобутку корисної копалини та головних тенденцій змін у ньому, основні риси геологічної будови України та інших країн, особливості формування корисних копалин у просторі та часі; вміє прогнозувати розміщення конкретної корисної копалини та підраховувати прогнозні ресурси тощо.

Навчання студентоцентроване, на основі компетентнісного та діяльнісного підходів, активне самонавчання, навчання на основі науково-дослідницької діяльності, навчання через науково-дослідницьку та переддипломну практики. Активні (проблемні, інтерактивні, проєктні, інформаційно-комп’ютерні, саморозвиваючі) та пасивні (пояснювально-ілюстративні) технології та методи.

Можлива індивідуальна, національна та міжнародна мобільність, зокрема участь у програмах проєкту Еразмус+, за бажанням студента.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з геології (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з геології (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з геології (письмово)
Диплом магістра
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з геології (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з геології (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з геології (письмово)
Диплом магістра