Опис програми

Теоретична та практична підготовка конкурентоспроможного фахівця, здатного виконувати професійні обов’язки і завдання науково-дослідницького, практичного та інноваційного характеру в галузі географії та вирішенні проблем раціонального використання природних ресурсів, охорони довкілля як середовища проживання людини в умовах активного техногенного впливу (урбанізації та зміни клімату), здатного будувати свою діяльність на основі творчого мислення, легко адаптуватися до сучасних технологій і методик.

Фундаментальна теоретико-методологічна та практична підготовка спрямована на забезпечення потреб реального сектору економіки, розвиток комплексу загальних та фахових спеціальних компетентностей, необхідних професіоналу-географу, які розширюють його науковий світогляд і здібності до проведення практичної діяльності, дозволяють створювати власний проєкт діяльності, застосовувати методи організації і планування виробничої діяльності з питань моніторингу довкілля, оптимізації природного середовища.

Професійні акценти: виконання завдань з моніторингу компонентів природи, що відіграє важливу роль для науково-обґрунтованого, екологічно безпечного використання природних ресурсів, пошуку оптимальних шляхів для гармонійного функціонування геосистем, охорони природи, створення сприятливого природного середовища, поліпшення стану природних ландшафтів, безпосереднє виконання проєктних і пошукових робіт щодо раціонального використання природних ресурсів.

Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців, знання і володіння сучасними геоінформаційними технологіями для вирішення експериментальних і практичних завдань з моніторингових досліджень, посилена практична географічна підготовка, можлива академічна мобільність та стажування у навчальних закладах за кордоном.

Професійна діяльність, яка пов’язана з науковими та прикладними дослідженнями у сфері природокористування, проєктування, планування, дозволяє займати первинні посади — спеціаліста-географа (фізична географія), фахівця з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки, організатора природокористування — у профільних науково-дослідних закладах, проєктних і прогнозно-планових установах, в консалтингово-інжинірингових бюро, в засобах розміщення інформації, в державних і приватних установах, в органах виконавчої влади, в органах місцевого самоврядування, в громадських організаціях. Магістр географії за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної діяльності: педагогічна, екологічна, економічна, маркетингова, зовнішньоекономічна, рекреаційна, туристська, екскурсійна (організатора подорожей, екскурсій), санаторно-курортна, а також на первинні посади наукового співробітника, працівника органів державної влади та місцевого самоврядування, в системі інститутів «Інститут екології», «Гідрометеорологічні центри», «Державні водно-господарські установи».

Подальше навчання можливе в аспірантурі, докторантурі. Можливість отримати доступ до спеціалізованих досліджень у природничій галузі. Набуття часткових кваліфікацій за іншими спеціальностями в системі післядипломної освіти, подальше підвищення кваліфікації за фахом.

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати завдання моніторингових досліджень як одного з інструментів практичного втілення завдань стійкої просторової організації природокористування, охорони природи та оптимального і збалансованого соціально-економічного розвитку суспільства.

Предметно-географічна компетентність: знання і розуміння теоретичних основ і методології географічної науки, знання наукових концепцій і парадигм сучасного землезнавства. Аналіз і синтез інформації про глобальні проблеми людства, причинно-наслідкові зв’язки, форми їх проявів у різних регіонах світу; сутність концепції сталого розвитку як стратегії розвитку людства у XXI столітті.

Компетентність у плануванні, проєктуванні та виконанні проектів, об’єктивне оцінювання та вміння презентувати наукові результати досліджень, дослідницька компетентність, здатність до адаптації та дії в нових ситуаціях; здатність використовувати науковий інструментарій для проведення теоретичних та експериментальних досліджень у професійній діяльності, практичне застосування нових ідей, пропозицій, визнання морально-етичних аспектів досліджень та необхідності інтелектуальної чесності.

Управлінська компетентність: інтелектуальна самостійність, здатність розробляти стратегію наукового пошуку, проявляти ініціативу, оптимізувати часові витрати на різні форми роботи, презентувати і захищати результати досліджень.

Картографічна компетентність: володіння прийомами опису, аналізу, систематизації інформації, отриманої з тематичних карт, укладання картографічних творів для ландшафтного проєктування, планування та землевпорядкування з використанням сучасних інформаційних технологій, знання геоінформаційних систем ArcView та MapInfo.

Інформаційна компетентність: здатність використовувати сучасне геоінформаційне програмне забезпечення та обладнання, здатність до пошуку джерел інформації та їх наукового опрацювання, здатність належно використовувати термінологію ландшафтного проєктування, планування та землевпорядкування, ефективно і вільно передавати ідеї, принципи і теорії письмовими, усними та візуальними засобами.

Науково-методична компетентність: знання теорій, категорій і понять про сутність, принципи, зміст, форми і методи управління науковими проектами; здатність володіти викладацькими навичками, знання сучасних освітніх технологій і методик для формування загальних і предметних компетентностей тощо.

Навчання студентсько-центричне, проблемно-орієнтоване, самонавчання, навчання на основі науково-дослідницької діяльності, навчання через виробничу практику. Активні (проблемні, інтерактивні, проектні, інформаційно-комп’ютерні, саморозвивальні) та пасивні (пояснювально-ілюстративні) методи і технології.

Завдяки здобутим професійним компетентностям і ґрунтовній міждисциплінарній підготовці випускники успішно здійснюють наукові дослідження у закордонних і вітчизняних навчальних (в аспірантурах при ЗВО), наукових та науково-дослідних установах, де на професійному рівні займаються розв’язанням актуальних проблем географічної науки, успішно працюють у наукових та навчальних закладах і установах. Окремі випускники працюють в IT-фірмах, що займаються дослідженнями та розробкою програмно-математичного і картографічного забезпечення та ГІС для різноманітних досліджень у суміжних з географією дисциплін (екологія, геофізика, геохімія, картографія тощо).

Освітньо-професійна програма 

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з географії (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з географії (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з географії (письмово)
Диплом магістра
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з географії (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з географії (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з географії (письмово)
Диплом магістра