Опис програми

Освітня програма спрямована на надання освітніх послуг, отримання яких дозволить майбутнім фахівцям, вирішувати весь спектр питань, пов’язаних, зокрема, з розробкою відновлюваних джерел енергії, оцінкою їхнього потенціалу та нетрадиційними технологіями використання і ресурсозаощадження, застосуванням програмного забезпечення та комп’ютерним моделюванням нетрадиційних енергетичних систем і установок.

Освітня програма орієнтована на засвоєння теоретичних знань і практичних навичок в області фізики відновлюваних джерел енергії, нетрадиційних методів виробництва і транспортування електричної енергії, перетворення корисних для людства видів енергії, розробки енергоустановок, що використовують відновлювані джерела енергії, математичного та комп’ютерного моделювання процесів енергоперетворення, обробки даних в нетрадиційній енергетиці.

Особливістю програми є її орієнтація саме на прикладні аспекти фізики в галузі нетрадиційної енергетики. У третьому семестрі другого курсу магістратури графіком навчального процесу передбачено проходження виробничої практики на профільних підприємствах та установах різної форми власності.

Особлива увага приділяється поглибленому вивченню фізичних основ отримання та перетворення енергії з відновлюваних джерел у поєднанні з використанням сучасних комп’ютерних технологій для моделювання цих процесів, знання яких потребує ринок праці України у зв’язку з її приєднанням у 2017 році до Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA). Приєднання до IRENA, а також прийняття у 2017 році низки законів, спрямованих на розвиток альтернативної енергетики в Україні, відкриває шлях до залучення інвестицій та отримання дешевих кредитів для впровадження «зелених» проектів, а отже, і створення додаткових робочих місць, де випускники фізико-енергетичного факультету будуть конкурентоздатними. Аналіз працевлаштування випускників за останні роки свідчить про зростання потреб у спеціалістах у провідних наукових, науково-виробничих та виробничих закладах та організаціях різної форми власності, а також на енергогенерувальних та енергорозподільчих підприємствах України. За бажанням випускники можуть продовжувати навчання в аспірантурі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Випускники кафедри фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології отримують фундаментальні та прикладні знання в галузях нетрадиційних відновлюваних та невідновлюваних джерел енергії, матеріалознавства та технологій матеріалів у нетрадиційній енергетиці, фізичних основ водневої та сірководневої енергетики, кріоенергетики, біопаливних технологій в енергетиці, енергоресурсозберігальних технологій, зокрема, вилучення з надкритичних флюїдних екстракцій комплексів металів та їхніх ізотопів, енергогенерувальних сірководневих комплексів Чорного моря, прикладних аспектів нанофізики та фізики конденсованого стану, термодинаміки енергетичних систем.

Навчання в магістратурі кафедри фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології за освітньою програмою відповідають усім вимогам підвищеної конкурентоспроможності.

Студенти в ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну таких як Erasmus+, DAAD та інших.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з термодинаміки та молекулярної фізики (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з термодинаміки та молекулярної фізики (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з термодинаміки та молекулярної фізики (письмово)