Опис програми
Метою освітньо-наукової програми є  підготовка фахівців, які на базі глибинних теоретичних знань, практичних умінь та навичок здатні розв’язувати комплексні проблеми в галузі права, здійснювати в цій галузі дослідницько-інноваційну діяльність. Досягнення зазначеної мети передбачає глибоке переосмислення наявних та  створення  нових  цілісних знань, професійну діяльність та практичне впровадження отриманих результатів.
Освітня складова освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії передбачає такі цикли підготовки: гуманітарної і спеціально-правової підготовки; фундаментальної підготовки; професійної та практичної підготовки; вибіркових дисциплін.
Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає: затвердження теми дослідження та наукового  керівника (керівників) аспіранта; складання індивідуального плану наукової роботи аспіранта; проведення власного наукового дослідження; оприлюднення результатів дослідження у вигляді наукових статей, доповідей та презентацій; оформлення результатів дослідження у вигляді дисертації та оприлюднені у відповідних публікаціях.
Програма спрямована на набуття необхідних дослідницьких навиків для наукової кар’єри, викладання спеціальних дисциплін в галузі:
теорія та філософія права; порівняльне правознавство; історія права та держави;
конституційне право; муніципальне право;
цивільне право та цивільний процес, сімейне право; міжнародно-правовий у сфері приватного права;
адміністративне право і процес; фінансове право;
кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право;
кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Освітньо-наукова програма включає навчальні дисципліни з циклу загальної підготовки та додаткові дисципліни з циклу професійної підготовки, які поглиблюють дослідницькі компетентності та знання спеціальних розділів фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін.
ПЕРСПЕКТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники можуть працювати в органах державної влади та місцевого самоврядування, державних та приватних вищих навчальних закладах, науково-дослідних інститутах, наукових центрах та юридичних компаніях.
 
Передумови для вступу
    Я маю
Диплом магістра
Вступний іспит зі спеціальності
Вступний іспит з іноземної мови
Презентація дослідницьких пропозицій за тематикою передбачуваного керівника
    Я маю
Диплом магістра
Вступний іспит зі спеціальності
Вступний іспит з іноземної мови
Презентація дослідницьких пропозицій за тематикою передбачуваного керівника