На навчання для здобуття ступеня доктора філософії можуть вступати особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти в аспірантурі здійснюється коштом видатків державного бюджету України (за державним замовленням); коштів фізичних та/або юридичних осіб.

В університеті проводять навчання в аспірантурі за такими освітньо-науковими програмами спеціальностей: 032 Історія та археологія; 033 Філософія; 035 Філологія (германські мови, література зарубіжних країн та перекладознавство; Філологія (українська мова та література, слов’янські мови та літератури, світова література); 051 Економіка; 052 Політологія; 053 Психологія; 054 Соціологія; 061 Журналістика; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 073 Менеджмент; 081 Право; 091 Біологія; 101 Екологія, 102 Хімія; 103 Науки про Землю; 104 Фізика та астрономія; 105 Прикладна фізика та наноматеріали; 106 Географія, 111 Математика; 113 Прикладна математика; 122 Комп’ютерні науки; 125 Кібербезпека; 153 Мікро- та наносистемна техніка; 222 Медицина; 281 Публічне управління та адміністрування; 292 Міжнародні економічні відносини; 293 Міжнародне право.

Вступника допускають до участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо оцінка з фахового вступного випробування, вступного іспиту з іноземної мови й за презентацію дослідницьких пропозицій складає не менше 50 балів.

Строк підготовки доктора філософії в аспірантурі — 4 роки.

Дізнатися більше