Бакалавріат

 • Яку освіту потрібно мати для вступу до університету?

  На навчання для здобуття ступеня бакалавра (спеціаліста медичного спрямування) приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  Також університет приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного спрямування) за умови вступу на споріднений напрям підготовки.

 • Які документи надаються для вступу?

  У разі подання заяви у паперовій формі абітурієнти надають такі документи:

  • копію документа, що посвідчує особу і громадянство;
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і
  • копію додатка до нього;
  • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.

  У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

  Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

  Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

 • Якими є терміни прийому документів?

  Прийом документів на перший курс розпочинається:

  • на денну форму навчання — 10 липня;
  • на заочну форму навчання — 10 липня.

  Прийом документів на перший курс закінчується:

  • від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, що проводить університет:
   •  денна форма навчання — 16 липня;
   • заочна форма навчання — для вступників за державним замовленням — 16 липня о 18:00; для вступників за контрактом — 2 серпня.
  • від осіб, які які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання:
   • денна форма навчання — 22 липня о 18:00;
   • заочна форма навчання для вступників за державним замовленням — 22 липня о 18:00; для вступників за контрактом — 08 серпня.
 • У який спосіб можна подати документи для вступу до університету?

  Вступники на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою та за квотами, подають заяви тільки в електронній формі.

  Заява подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів.

  Усі інші категорії вступників подають документи в паперовій формі до приймальної комісії в строки, визначені для прийому документів.

  Вступник має змогу подати копії документів, які засвідчуються за оригіналами приймальною комісією або в установленому законодавством порядку. Разом з тим, копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

  Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування). Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому до університету, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

 • Чи можна взяти участь в конкурсі на декілька напрямів підготовки?

  Вступник може подати до семи заяв на чотири спеціальності (освітніх програм, спеціалізацій), на яких передбачено прийом за державним замовленням. Подання заяв на спеціальності (освітні програми, спеціалізації), на яких не передбачається прийому за державним замовленням, не обмежується.

  Факт кожної подачі заяви реєструється у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

 • Які передбачені форми вступних випробувань?

  Вступ на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти здійснюється у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених Правилами прийому випадках.

  Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс бакалавра (магістра медичного спрямування), зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з української мови та літератури — перший предмет, математики, історії України або біології за вибором Університету — другий предмет, загальноосвітнього предмета, з якого проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (університет може передбачити право вступника на вибір з двох предметів) — третій предмет.

  Право на зарахування за співбесідою мають визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10–14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди; особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення); особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

  Право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 чи 2019 року мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа; у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання; звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) починаючи з 01 грудня 2018 року включно.

  Університет приймає також на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за умови вступу на споріднений напрям підготовки. Абітурієнти цієї категорії складають фаховий іспит для вступу на другий курс з нормативним терміном навчання (3 роки, для вступників на медичний факультет — 5 років) на вакантні місця.

 • Якими є терміни проведення вступних випробувань?

  Вступні випробування проводяться в університеті

  • за денною формою навчання — 17 липня – 22 липня 2019 року;
  • за заочною формою навчання — 17–22 липня — для вступників за державним замовленням, 3–8 серпня — для вступників за контрактом.

  Творчі конкурси проводяться в університеті

  • за денною формою навчання — 17–19 липня 2019 року;
  • за заочною формою навчання —17–19 липня 2019 року.
 • Чи дійсні свідоцтва ЗНО минулого року?

  Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

 • Яка кількість балів із зовнішнього незалежного оцінювання є достатньою для участі у конкурсі?

  Мінімальне значення кількості балів сертифіката із загальноосвітнього предмета, з яким вступник допускається до участі у конкурсі, а також рівень складності (базовий) для результатів зовнішнього незалежного оцінювання встановлюється Додатком 5 до Правил прийому в університет.

  Залежно від напрямку підготовки та предмета мінімальна кількість бала у сертифікаті для допуску до конкурсу може бути від 100 до 130 балів.

 • Якими є етапи вступної кампанії?
  • Прийом заяв та документів: 10–22 липня (денна форма), 10 липня–8 серпня (заочна форма); для вступників, які складають вступні випробування і/або проходять співбесіди, — 10–16 липня (денна форма), 10 липня–2 серпня (заочна форма).
  • Співбесіди: 17–19 липня (денна форма), 17–19 липня (заочна форма).
  • Вступні іспити: 17–22 липня (денна форма), 17–22 липня (заочна форма, за державним замовленням), 3–8 серпня (заочна форма, за кошти фізичних і юридичних осіб).
  • Оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення: 26 липня не пізніше 18:00 (денна форма), 26 липня (заочна форма).
  • Вибір вступниками місця навчання: 31 липня до 18:00 (денна форма, за державним замовленням), 22 серпня (денна форма, за кошти фізичних і юридичних осіб),31 липня до 18:00 (заочна форма, за державним замовленням), 22 серпня (заочна форма, за кошти фізичних і юридичних осіб).
  • Зарахування: за державним замовленням — 1 серпня не пізніше 12:00 (денна форма), 1 серпня (заочна форма); за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) — 23 серпня (денна форма), 23 серпня (заочна форма); за результатами співбесіди — 22 липня не пізніше 15:00 години (денна форма), 22 липня (заочна форма).
 • Яким є графік роботи приймальної комісії?
  • 10–26 липня: з 10:00 до 16:00, (16, 22, 26 липня — до 18:00), субота — з 10:00 до 15:00, неділя — вихідний день;
  • 27–30 липня: з 09:00 до 16:00,  (31 липня — до 18:00);
  • 1–23 серпня: з 10:00 до 15:00 (10 серпня 2019 року відбіркові комісії економічного, історичного факультетів, факультету комп’ютерних наук, факультету математики і інформатики, факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, факультету психології, соціологічного, філологічного, філософського, юридичного факультетів і навчально-наукового інституту «Каразінська школа бізнесу» працюють до 18:00 години).
  • 11 серпня: з 10:00 до 13:00;
  • 4, 17, 18 серпня — вихідні дні.
 • Чи є можливість отримати додаткові бали при конкурсному відборі?

  Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і науки України, чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

  Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200 (крім вступу на спеціальності галузі знань 29 «Міжнародні відносини»).

  Учасникам Всеукраїнської олімпіади Університету для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей (додаток 4 до Правил прийому), у разі її проведення можуть нараховуватись додаткові бали до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного предмета при розрахунку конкурсного бала в університеті в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.

Контактна особа

 • Анощенко Ольга Олексіївна

  Відповідальний
  секретар
  приймальної комісії

Поставити питання

Ми у соціальних мережах:

Абітурієнт
Каразiнського унiверситету
Харківський національний університет
імені Василя Назаровича Каразіна
Адреса: майдан Свободи, 4, 61022, Харків
Приймальна комісія: +38 (057) 707-52-70
Довідкова, тел: +38 (057) 707-55-00
Факс: +38 (057) 705-02-41
E-mail: info@karazin.ua