Бакалавріат

 • Яку освіту потрібно мати для вступу до університету?

  На навчання для здобуття ступеня бакалавра (спеціаліста медичного спрямування) приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  Також університет приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного спрямування) за умови вступу на споріднений напрям підготовки.

 • Які документи надаються для вступу?

  У разі подання заяви у паперовій формі абітурієнти надають такі документи:

  • копію документа, що посвідчує особу і громадянство;
  • копію військово-облікового документа — для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.

  У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

  Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

  Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

 • Якими є терміни прийому документів?

  Прийом документів на перший курс розпочинається:

  • на денну форму навчання — 13 липня;
  • на заочну форму навчання — 13 липня.

  Прийом документів на перший курс закінчується:

  • від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, що проводить університет:
   • денна форма навчання — 16 липня о 18:00;
   • заочна форма навчання — для вступників за державним замовленням — 16 липня о 18:00; для вступників за контрактом — 1 серпня.
  • від осіб, які які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання:
   • денна форма навчання — 22 липня о 18:00;
   • заочна форма навчання для вступників за державним замовленням — 22 липня о 18:00; для вступників за контрактом — 9 серпня.
 • У який спосіб можна подати документи для вступу до університету?

  Вступники на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою та за квотами, подають заяви тільки в електронній формі.

  Заява подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі онлайн розглядається приймальною комісією університету в порядку, визначеному законодавством України.

  Усі інші категорії вступників подають документи в паперовій формі до приймальної комісії в строки, визначені для прийому документів.

  Вступник має змогу подати копії документів, які засвідчуються за оригіналами приймальною комісією або в установленому законодавством порядку. Разом з тим, копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

  Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування). Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому до університету, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

 • Чи можна взяти участь в конкурсі на декілька напрямів підготовки?

  Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

  Факт кожної подачі заяви реєструється у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

 • Які передбачені форми вступних випробувань?

  Вступ на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти здійснюється у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених Правилами прийому випадках.

  Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс бакалавра (магістра медичного спрямування), зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з трьох конкурсних предметів. Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на відкриті та небюджетні конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти визначено в додатку 5 до Правил прийому.

  Право на зарахування за співбесідою мають особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди; особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

  Право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів або зовнішнього незалежного оцінювання 2018–2020 років з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017–2020 років з — інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором) мають особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України; діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

  Університет приймає також на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за умови вступу на споріднений напрям підготовки. Абітурієнти цієї категорії складають фаховий іспит для вступу на другий курс з нормативним терміном навчання (3 роки, для вступників на медичний факультет — 5 років) на вакантні місця.

 • Якими є терміни проведення вступних випробувань?

  Вступні випробування проводяться в університеті

  • за денною формою навчання — 1–12 липня — для вступників за державним замовленням, 17–22 липня — додаткова сесія для вступників за контрактом;
  • за заочною формою навчання — 1–12 липня — для вступників за державним замовленням, 3–9 серпня — додаткова сесія для вступників за контрактом.
 • Чи дійсні свідоцтва ЗНО минулого року?

  Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018–2020 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

 • Яка кількість балів із зовнішнього незалежного оцінювання є достатньою для участі у конкурсі?

  Мінімальне значення кількості балів сертифіката із загальноосвітнього предмета, з яким вступник допускається до участі у конкурсі, а також рівень складності (базовий) для результатів зовнішнього незалежного оцінювання встановлюється Додатком 5 до Правил прийому в університет.

  Залежно від напрямку підготовки та предмета мінімальна кількість бала у сертифікаті для допуску до конкурсу може бути від 100 до 140 балів.

 • Якими є етапи вступної кампанії?
  • Прийом заяв та документів: 13–22 липня (денна форма), 13 липня–22 липня (заочна форма, для вступників за державним замовленням), 13 липня – 9 серпня (заочна форма, для вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб); для вступників, які складають вступні випробування і/або проходять співбесіди — 13–16 липня (денна форма), 13–16 липня (заочна форма, для вступників за державним замовленням), 13 липня –1 серпня (заочна форма, для вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб).
  • Співбесіди: 16–18 липня (денна форма), 16–18 липня (заочна форма).
  • Вступні іспити: 1–12 липня (денна форма, за державним замовленням), 17–22 липня (денна форма, додаткова сесія для вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб), 1–12 липня (заочна форма, за державним замовленням), 3–9 серпня (заочна форма, додаткова сесія для вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб).
  • Оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення: 27 липня не пізніше 12:00 (денна форма), 1 серпня (денна форма, для вступників на умовах договору), 27 липня не пізніше 12:00 (заочна форма), 10 серпня (денна форма, для вступників на умовах договору).
  • Вибір вступниками місця навчання: 31 липня до 18:00 (денна форма, за державним замовленням), 19 серпня (денна форма, за кошти фізичних та/або юридичних осіб), 31 липня до 18:00 (заочна форма, за державним замовленням), 19 серпня (заочна форма, за кошти фізичних та/або юридичних осіб).
  • Зарахування: за державним замовленням — 1 серпня не пізніше 12:00 (денна форма), 1 серпня не пізніше 12:00 (заочна форма); за кошти фізичних та/або юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) — 20 серпня (денна форма), 20 серпня (заочна форма); за результатами співбесіди — 22 липня не пізніше 15:00 години (денна форма), 22 липня (заочна форма).
 • Яким є графік роботи приймальної комісії?
  • 13–26 липня: з 10:00 до 16:00, (16, 22 липня — до 18:00), субота — з 10:00 до 15:00, неділя — вихідний день;
  • 27–31 липня: з 09:00 до 16:00,  (31 липня — до 18:00);
  • 1–20 серпня: з 10:00 до 15:00, неділя — вихідний день.
 • Чи є можливість отримати додаткові бали при конкурсному відборі?

  Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і науки України, чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

  Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

  Учасникам Всеукраїнської олімпіади Університету для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 4 до Правил прийому), можуть нараховуватись додаткові бали до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповдного предмета при розрахунку конкурсного бала в університеті в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.

Контактна особа

 • Анощенко Ольга Олексіївна

  Відповідальний
  секретар
  приймальної комісії

Поставити питання

Ми у соціальних мережах:

Абітурієнт
Каразiнського унiверситету
Харківський національний університет
імені Василя Назаровича Каразіна
Адреса: майдан Свободи, 4, 61022, Харків
Приймальна комісія: +38 (057) 707-52-70
Довідкова, тел: +38 (057) 707-55-00
Факс: +38 (057) 705-02-41
E-mail: info@karazin.ua