Бакалавріат

 • Яку освіту потрібно мати для вступу до університету?

  На навчання для здобуття ступеня бакалавра (спеціаліста медичного спрямування) приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  Також університет приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного спрямування) за умови вступу на споріднений напрям підготовки.

 • Які документи надаються для вступу?

  У разі подання заяви у паперовій формі абітурієнти надають такі документи:

  • копію документа, що посвідчує особу і громадянство;
  • копію військово-облікового документа — для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.

  Вступники на хімічний, біологічний і медичний факультети у зв‘язку із специфічними умовами здобуття вищої освіти, зумовленими особливостями отримання кваліфікації, при поданні оригіналів документів повинні надати медичну довідку за формою 086-о.

  У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

  Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

  Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

 • Якими є терміни прийому документів?

  Прийом документів на перший курс розпочинається:

  • на денну форму навчання — 14 липня;
  • на заочну форму навчання — 14 липня

  Прийом документів на перший курс закінчується:

  від осіб, які мають право складати вступні випробування в університеті:

  • денна форма навчання — 16 липня о 18:00;
  • заочна форма навчання — 16 липня о 18:00 — для вступників за державним замовленням, 2 серпня — для вступників за контрактом;

  від осіб, які не складають вступних випробувань:

  • денна форма навчання — 23 липня о 18:00;
  • заочна форма навчання — 23 липня о 18:00 — для вступників за державним замовленням, 9 серпня — для вступників за контрактом.
 • У який спосіб можна подати документи для вступу до університету?

  Вступники на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою та за квотами, подають заяви тільки в електронній формі.

  Заява подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі онлайн розглядається приймальною комісією університету в порядку, визначеному законодавством України.

  Усі інші категорії вступників подають документи в паперовій формі до приймальної комісії в строки, визначені для прийому документів.

  Вступник має змогу подати копії документів, які засвідчуються за оригіналами приймальною комісією або в установленому законодавством порядку. Разом з тим, копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

  Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування). Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому до університету, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

 • Чи можна взяти участь в конкурсі на декілька напрямів підготовки?

  Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях та до тридцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

  Факт кожної подачі заяви реєструється у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

   

 • Які передбачені форми вступних випробувань?

  Вступ на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти здійснюється у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених Правилами прийому випадках.

  Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс бакалавра (магістра медичного спрямування), зараховуються бали сертифіката(-ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з трьох конкурсних предметів. Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на відкриті та небюджетні конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти визначено в додатку 5 до Правил прийому.

  Право на зарахування за співбесідою мають особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди; особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

  Університет приймає також на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за умови вступу на споріднений напрям підготовки. Абітурієнти цієї категорії складають фаховий іспит для вступу на другий курс з нормативним терміном навчання (3 роки, для вступників на медичний факультет — 5 років) на вакантні місця.

 • Якими є терміни проведення вступних випробувань?

  Денна форма здобуття освіти:

  • для вступників за державним замовленням: з 1 серпня по 12 серпня 2020 року;
  • для вступників за контрактом — додаткова сесія з 17 серпня по 22 серпня 2020 року.

  Заочна форма здобуття освіти:

  • для вступників за державним замовленням з 1 серпня по 12 серпня 2020 року;
  • для вступників за контрактом — додаткова сесія з 3 вересня по 9 вересня 2020 року.

   

 • Чи дійсні свідоцтва ЗНО минулого року?

  Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

 • Яка кількість балів із зовнішнього незалежного оцінювання є достатньою для участі у конкурсі?

  Мінімальне значення кількості балів сертифіката із загальноосвітнього предмета, з яким вступник допускається до участі у конкурсі, а також рівень складності (базовий) для результатів зовнішнього незалежного оцінювання встановлюється Додатком 5 до Правил прийому в університет.

  Залежно від напрямку підготовки та предмета мінімальна кількість бала у сертифікаті для допуску до конкурсу може бути від 100 до 140 балів.

 • Якими є етапи вступної кампанії?
  • Прийом документів на перший курс розпочинається: на денну форму навчання — 14 липня; на заочну форму навчання — 14 липня. Прийом заяв від осіб, які мають право складати вступні випробування в університеті закінчується: денна форма навчання — 16 серпня о 18:00; заочна форма навчання — 16 серпня о 18:00 — для вступників за державним замовленням, 2 вересня — для вступників за контрактом. Від осіб, які не складають вступних випробувань: денна форма навчання — 22 серпня о 18:00; заочна форма навчання — 22 серпня о 18:00 — для вступників за державним замовленням, 9 вересня — для вступників за контрактом.

  • Співбесіди: 16–18 серпня (денна форма), 16–18 серпня (заочна форма).

  • Вступні іспити: 1–12 серпня (денна форма, за державним замовленням), 17–22 серпня (денна форма, додаткова сесія для вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб), 1–12 серпня (заочна форма, за державним замовленням), 3–9 вересня (заочна форма, додаткова сесія для вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб).
  • Оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення: 27 серпня не пізніше 12:00 (денна форма), 7 вересня (денна форма, для вступників на умовах договору), 27 серпня не пізніше 12:00 (заочна форма), 10 вересня (денна форма, для вступників на умовах договору).
  • Вибір вступниками місця навчання: 31 серпня до 18:00 (денна форма, за державним замовленням), 14 вересня (денна форма, за кошти фізичних та/або юридичних осіб), 31 серпня до 18:00 (заочна форма, за державним замовленням), 18 вересня (заочна форма, за кошти фізичних та/або юридичних осіб).
  • Зарахування: за державним замовленням — 5 вересня (денна форма), 5 вересня (заочна форма); за кошти фізичних та/або юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) — 21 вересня (денна форма), 21 вересня (заочна форма); за результатами співбесіди — 22 серпня не пізніше 15:00 години (денна форма), 22 серпня (заочна форма).
 • Яким є графік роботи приймальної комісії?
  • 14–28 липня: з 10:00 до 16:00 (16, 23 і 28 липня — до 18:00, субота — 3 10:00 до 15:00, неділя — вихідний день);
  • 29 липня–2 серпня: з 09:00 до 16:00 (2 серпня — до 18:00);
  • 3–23 серпня: з понеділка по суботу з 10:00 до 15:00 (07 серпня до 18:00 працюють відбіркові комісії для прийому на навчання для здобуття ступеня магістра, неділя — вихідний день).
 • Чи є можливість отримати додаткові бали при конкурсному відборі?

  Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і науки України, чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

  Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

  Учасникам Всеукраїнської олімпіади Університету для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 4 до Правил прийому), можуть нараховуватись додаткові бали до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповдного предмета при розрахунку конкурсного бала в університеті в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.

Контактна особа

 • Анощенко Ольга Олексіївна

  Відповідальний
  секретар
  приймальної комісії

Поставити питання

Ми у соціальних мережах:

Абітурієнт
Каразiнського унiверситету
Харківський національний університет
імені Василя Назаровича Каразіна
Адреса: майдан Свободи, 4, 61022, Харків
Приймальна комісія: vstup@karazin.ua
Відповідальний секретар: +38 (098) 287-51-61
E-mail: info@karazin.ua