Номер телефона

(057) 707 52 70Аспірантура та докторантура

 • Чи існує контрактна форма навчання на етапі підготовки наукових кадрів?

  Підготовка аспірантів або докторантів понад державне замовлення здійснюється на підставі контрактів, укладених між вищими навчальними закладами, науковими установами та вступниками до аспірантури або докторантури (установами, організаціями та підприємствами, що направили їх на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку, включаючи виплату стипендії.

 • Які документи надаються для вступу?

  Для вступу аспірантами подається наступний пакет документів:

  • Заява. 
  • Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою установи, в якій вступник до аспірантури працював до вступу (за наявністю).
  • Автобіографія.
  • Копія військово-облікового документа — для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством).
  • Копія диплома магістра або спеціаліста.
  • Копія додатку до диплома (з оцінками).
  • Список наукових праць (за наявністю).
  • Дослідницька пропозиція.
  • Копія трудової книжки.
  • Медична довідка про стан здоров’я за формою О86-О.
  • 2 копії паспорта (всіх заповнених сторінок)
  • 2 копії ідентифікаційного коду.
  • 4 кольорові фотографії розміром 3х4.

  Копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією. Копії документів без надання оригіналів не розглядаються.

  Для вступу докторантами подається наступний пакет документів:

  • Заява.
  • Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою установи в якій вступник до докторантури працював до вступу.
  • Автобіографія.
  • Копія диплома доктора філософії (кандидата наук).
  • Копія диплома доцента (за наявності).
  • Список наукових праць з обраної спеціальності.
  • Дослідницька пропозиція.
  • Письмова характеристика наступного наукового консультанта.
  • Копія трудової книжки.
  • Медична довідка про стан здоров’я за формою О86-О.
  • 2 копії паспорта (всіх заповнених сторінок.
  • 2 копії ідентифікаційного коду.
  • 4 кольорові фотокартки розміром 3х4

  Копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією. Копії документів без надання оригіналів не розглядаються.

 • Якими є терміни прийому документів?

  Прийом документів до аспірантури починається 15 липня і закінчується 31 липня 2019 року.

  Прийом документів до докторантури починається 3 червня і закінчується 1 липня 2019 року.

 • Які вступні випробування?

  Вступні випробування при вступі на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

  • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
  • вступного іспиту з іноземної мови. Вступник, який підтвердив свій рівень знання дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), німецької мови — дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), французької мови — дійсним сертифікатом DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом;
  • презентації дослідницьких пропозицій за тематикою передбачуваного керівника;
  • презентації дослідницьких досягнень.
 • Якими є терміни проведення вступних випробувань?

  Проведення вступних іспитів до аспірантури відбуваються в період з 29 серпня по 10 вересня 2019 року.

  Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників до докторантури відповідний структурний підрозділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд Вченої ради.

 • Чи можна перевестись на навчання з іншого вищого навчального закладу?

  Переведення аспірантів або докторантів до іншого вищого навчального закладу, наукової установи, а також на іншу форму навчання здійснюється керівниками вищих навчальних закладів, наукових установ.

  Переведення аспірантів, які навчаються за цільовим призначенням, на іншу форму навчання може здійснюватися тільки за клопотанням організації, що направила їх на навчання.

 • Чи можливо навчатися без відриву від виробництва?

  Аспірантура відкривається з відривом від виробництва та без відриву від виробництва, а докторантура — з відривом від виробництва.

 • Чи отримують стипендію аспіранти?

  Особам, зарахованим за державним замовленням до аспірантури з відривом від виробництва або докторантури, стипендія призначається з дня їх зарахування, а тим, які навчаються в аспірантурі або докторантурі за контрактом, — відповідно до умов контракту.

  Також аспірантам і докторантам можуть бути призначені в установленому порядку іменні стипендії, засновані на честь видатних діячів науки, культури, освіти, громадських діячів, засновані Президентом України, Кабінетом Міністрів України, а також державними і недержавними органами, підприємствами, установами і організаціями.

 • За яких умов вступнику можуть відмовити у вступі?

  Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі за державним замовленням, правом прикріплення до вищих навчальних закладів, наукових установ як аспіранти і здобувачі не користуються.

  Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання вступних іспитів до аспірантури у зв’язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів або поданням їх після закінчення встановленого терміну.

 • Чи можливе відрахування з аспірантури та докторантури?

  Аспірант або докторант може бути відрахованим з аспірантури або докторантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу, наукової установи, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин.

  Рішення про відрахування аспіранта або докторанта приймає вчена рада вищого навчального закладу, наукової установи. На підставі рішення вченої ради аспірант або докторант відраховується з аспірантури або докторантури наказом керівника вищого навчального закладу, наукової установи.

  Аспірант або докторант, який був зарахований до аспірантури або докторантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість навчання згідно із законодавством України.

 • За яких умов аспірант і докторант забезпечуються житлом?

  Аспірант і докторант на час навчання забезпечуються впорядкованим житлом у разі зарахування за державним замовленням з відривом від виробництва, самостійно сплачуючи за надане житло.

 • Які існують передумови для вступу до аспірантури та докторантури?

  Аспірант

  Згідно з Постановою «Про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» від 1 березня 1992 року № 309, до аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. На клінічні кафедри, у відділи та лабораторії вищих навчальних закладів медичного профілю, а також медичних наукових установ до аспірантури приймаються особи, які на час вступу мають не менше двох років стажу роботи лікарем після закінчення інтернатури, лікарський фах якої відповідає науковій спеціальності аспірантури, або мають кваліфікацію магістра медицини.

  Вступники до аспірантури складають вступні іспити із спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності), із філософії та однієї із іноземних мов на вибір (англійської, німецької, іспанської, італійської, французької) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, затверджених МОН. Іспит з іншої іноземної мови складається за рішенням вченої ради вищого навчального закладу, наукової установи у разі, коли знання цієї мови необхідне для роботи над дисертацією.

  Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до аспірантури вступнику повідомляється в п’ятиденний термін з дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення.

  Докторант

  До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові та прикладні наукові дослідження.

  Кафедра, відділ, лабораторія в місячний термін з часу отримання документів заслуховує наукові доповіді вступників до вступу до докторантури, розглядає розгорнуті плани роботи над дисертацією і шляхом таємного або відкритого голосування визначає можливість зарахування кожної особи до докторантури.

Контактна особа

 • Анощенко Ольга Олексіївна

  Відповідальний
  секретар
  приймальної комісії

Поставити питання

Ми у соціальних мережах:

Абітурієнт
Каразiнського унiверситету
Харківський національний університет
імені Василя Назаровича Каразіна
Адреса: майдан Свободи, 4, 61022, Харків
Приймальна комісія: +38 (057) 707-52-70
Довідкова, тел: +38 (057) 707-55-00
Факс: +38 (057) 705-02-41
E-mail: info@karazin.ua