Опис програми

Програма є освітньо-професійною та орієнтована на забезпечення конкурентоздатності випускників на сучасному ринку праці. Її мета полягає в підготовці компетентного фахівця в галузі сучасної філології. Вона дає ґрунтовну наукову підготовку для продовження навчання на ступінь магістра й проведення прикладних досліджень. У рамках програми студенти вивчають особливості літературного редагування текстів.

Переваги освітньої програми «Українська мова і література, літературне редагування»:

 • українська мова та література сьогодні є важливим складником відбудови України, а ця програма забезпечить відмінне знання не лише рідної, але й однієї іноземної мови на вибір (англійська, німецька, французька, польська);
 • можливість академічної мобільності в різні країни задля обміну філологічними знаннями та участі в наукових дослідженнях;
 • велика кількість наукових заходів, присвячених теоретичним та практичним дослідженням мови і літератури;
 • практики (коректорська, редакторська й педагогічна) дають можливість закріпити знання й набути досвіду у «польових» умовах;
 • можливість вивчати не лише українську мову та літературу, а й редакторську справу (літературне, наукове, технічне редагування тощо), особливості роботи видавництв.

Сьогодні філологи зі знанням української мови та літератури є затребуваними на ринку праці в усіх сферах, навіть тих, що безпосередньо не пов’язані з філологією.

Знання і навички, що їх набувають випускники освітньої програми «Українська мова та література, літературне редагування»:

 • знання української (лексикологія, орфографія, синтаксис, стилістика, риторика, розуміння законів композиції, жанрології) й інших мов (англійська або інша західноєвропейська, польська, латинська, старослов’янська);
 • ґрунтовні знання української і світової літератури, комунікативної лінгвістики, синтаксису художнього тексту тощо;
 • коректура, верстка й макетування різних друковані видання;
 • копірайтинг, літературне редагування текстів, маркетинг й логістика;
 • знання і навички, що готують до роботи у школі та інших навчальних закладах;
 • розвиток цілеспрямованості, наполегливості, креативності та самостійності;
 • уміння користуватися новітніми освітніми та інформаційними платформами.

Коректорська та редакторська практики організовані на базі ЗМІ та видавництв Харкова. Вони будуються на основі навчальних програм з основних профільних дисциплін: «Літературне редагування», «Орфографічний практикум і коректура тексту», «Основи верстки та макетування», «Редакційна підготовка: літературно-художні видання», «Редакційна підготовка: дитячі видання». Кожна з практик передбачає розширення й закріплення у студентів умінь і навичок професійної діяльності коректора та редактора, знань щодо організації роботи видавництва, послідовності коректури тексту, технічних питань із підготовки книг до друку (макетування, верстка і випуск).

Педагогічна практика проходить на базі ЗОШ, гімназій і ліцеїв міста. Освітня програма передбачає: інтенсивне навчання (заняття базуються на активному залученні слухачів до навчального процесу); практичну спрямованість (використання прикладів і ситуацій із практики); використання інноваційних технологій.

Під час навчання здобувачі набувають основних фахових компетенцій. Зокрема, це здатність використовувати у професійній діяльності знання з теорії та історії мов, що вивчаються; аналізувати діалектні та соціальні різновиди української мови, описувати соціолінгвальну ситуацію; використовувати системні знання про основні періоди розвитку літератури, еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних представників і художні явища, а також про тенденції розвитку світового літературного процесу й української літератури; аналізувати, систематизувати й інтерпретувати мовні, літературні, фольклорні факти, переклад тексту; здійснювати лінгвістичний, літературознавчий і спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів тощо.

Викладання передбачає використання сучасних комп’ютерних технологій, засобів мультимедійного і професійного навчання, необхідних для всебічного опанування прикладними аспектами медіа професії. Викладачі і студенти мають доступ до університетської та інших науково-інформаційних баз, зокрема періодичних видань Scopus. Навчання проводиться на основі відповідних навчально-методичних програм з використанням вітчизняного і закордонного досвіду.

Академічна мобільність можлива на основі двосторонніх договорів між Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна та Варшавським університетом, Сілезьким університетом та Університетом м. Лодзь.

Перспективи працевлаштування

Сферою діяльності випускників, які отримали диплом бакалавра зі спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.01 «Українська мова та література», є діяльність: педагогічна; у сфері викладання з можливістю виконання робіт у загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах, музейних, архівних, видавничих, наукових та інших закладах, адміністративних установах. Випускники можуть також працювати репетиторами, фандрейзерами (пишуть заявки на гранти для різних організацій), копірайтерами (написання текстів на різні теми), піар-менеджерами (працюють з партнерами), перекладачами, контент-менеджерами (наповнення вебсайтів), редакторами (покращення текстів та їх видання), коректорами (перевірка текстів на грамотність), сценаристами (написання сценаріїв до фільм, серіалів), письменниками.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
  Я маю
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.25
Математика
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.25
Математика
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
  Я маю
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.25
Математика
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.25
Математика
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2