Опис програми

Метою програми є підготовка фахівця-бакалавра для здійснення науково-педагогічної, консультативно-методичної та практичної професійної діяльності у галузі політичних технологій.

Програма є освітньо-професійною та має як академічну, так і практичну орієнтацію. Вона охоплює значний обсяг прикладних дисциплін, передбачає виробничу практику в потенційних місцях працевлаштування. Кафедру політології, що забезпечує навчання за освітньою програмою, очолює доктор політичних наук, професор Олександр Анатолійович Фісун. Зі студентами працює 21 фахівець кафедри, з них 7 докторів політичних наук та 14 кандидатів наук. Серед стейкхолдерів програми — професійна організація, що об’єднує фахівців політологів Харківської області, ХОГО «Асоціація політологів Слобожанщини», Міжнародний фонд «Відродження», провідні громадські організації політичного спрямування, що працюють у регіоні (наприклад, ГО «Смарт Медіа», ГО «Фонд місцевої демократії»), аналітичні центри, такі як «Обсерваторія демократії».

Кафедрою видається «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія "Питання політології"», який є фаховим у галузі політичних наук. Студенти під керівництвом викладачів кафедри готують власні статті, беруть участь у наукових конференціях, проєктах, олімпіадах та конкурсах наукових робіт, де неодноразово посідали призові місця. Таким чином студенти відточують свої професійні навички та напрацьовують комунікації, необхідні у сучасному динамічному світі.

Міжнародна співпраця та академічна мобільність — ключові принципи організації роботи за освітньою програмою, до яких активно залучаються студенти. Зважаючи на прикордонне становище регіону, концентрацію в Харкові представництв міжнародних організацій, консультативних та моніторингових місій (ООН, EUAM, ОБСЄ, GIZ, представництво Фонду Конрада Аденауера, МФ «Відродження»), участь харківських установ та організацій в програмах ЄС Erasmus+, Horizon 2020, COSME, саме набуття компетенцій у сфері політичних технологій та аналізу політики є особливо актуальним для бакалаврів спеціальності «Політологія».

У процесі підготовки студенти набувають фахові компетентності щодо розуміння загальної природи та значення політики як специфічного виду людської діяльності й особливої сфери пізнання, включаючи основні віхи розвитку уявлень про політику та її сучасні інтерпретації; знання нормативної та емпіричної політичної теорії, політичного аналізу, порівняльної та прикладної політології; володіння базовим категоріально-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки; розуміння ключових принципів функціонування та закономірностей розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів і процесів, політичної поведінки, політичної культури й ідеології, світової політики та політики окремих країн і регіонів; застосування ключових політологічних понять, теорій і методів щодо аналізу владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного історичного або сучасного контексту; розуміння базових особливостей реалізації влади у різних політичних системах, їх соціально-економічного, історичного та соціокультурного контексту функціонування та взаємодії; застосування сучасних політологічних теорій, концепцій і методів для професійної інтерпретації та змістовного аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні; конструювання дизайну, розробки програми та виконання політологічних досліджень з використанням якісних і кількісних методів та інструментарію прикладного аналізу. Студенти навчаються викладати соціально-політичні дисципліни на відповідному рівні освітньої кваліфікації; спроможності на професійному рівні виконувати політико-організаційні, експертні, дорадчі та консультаційні функції на національному та міжнародному ринку праці.

Навчання є студентоцентрованим, спирається на аудиторне навантаження та організований процес самостійної роботи студента, що передбачає плідну співпрацю студентсько-викладацької спільноти. Передбачено роботу студентів над індивідуальними проєктами. Крім того, застосовуються такі методи навчання як симуляційні ігри, дебати, дискусії та презентації, робота в малих групах, які також націлені на формування soft skills бакалаврів. Освітня програма містить цілу низку курсів, що спрямовані на забезпечення набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок, умінь спілкування іноземною мовою в умовах професійної комунікації, презентації своїх ідей і результатів досліджень широкій аудиторії, ЗМІ та експертам з інших галузей знань, на професійному рівні розв'язання задач у галузі політичних технологій та аналізу політики.

Перспективи працевлаштування

Випускнику освітньої програми «Політичні технології та аналіз політики» присвоюється ступінь бакалавра політології та видається державний документ про вищу освіту. Отже, фахівець-бакалавр може займатися професійною діяльністю у галузі прикладної політології, а саме політичними технологіями, політичним аналізом, прогнозуванням і консалтингом у поточному політичному процесі. Випускник може виконувати роботу за фахом у державних органах виконавчої та законодавчої влади, політичних партіях і громадських організаціях, органах місцевого та регіонального самоврядування, науково-дослідних й експертно-аналітичних, консалтингових центрах, інститутах національної безпеки, а також вести викладацьку та іншу професійну діяльність згідно з чинним законодавством України. Політолог — це не одна, а цілий ряд самостійних професій: політичний аналітик, політичний експерт, політичний консультант, дослідник у сфері політичних наук, викладач суспільно-політичних дисциплін, політичний журналіст, політтехнолог та іміджмейкер. Він є фахівцем з менеджменту соціально-політичних, громадських і партійних проєктів PR (зв’язки з громадськістю) та GR (з державною владою).

Політолог — це дипломований фахівець у сфері політичного життя на місцевому, національному та міжнародному рівні.

Випускник бакалаврату може продовжити навчання, вступивши до магістратури. Кафедра політології забезпечує безперервну освіту, пропонуючи вступати до магістратури на освітньо-професійну програму «Глобальні студії та світова політика», яка характеризується яскраво вираженим міжнародним контекстом, поєднанням теоретичного та практичного аспектів навчання, сприяє участі студентів і випускників у міжнародних проєктах.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.4
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
x0.35
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.4
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
x0.35
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2