Опис програми

Структура програми передбачає оволодіння базовими знаннями щодо економічних процесів та закономірностей функціонування фінансового ринку, організації діяльності фінансових посередників; економічного моделювання фінансових потоків, аналізу й оцінювання процесів використання фінансових ресурсів, виконання прогнозних розрахунків потреби в грошових ресурсів, визначення ефективності їхнього використання та результатів діяльності; управління інноваційними фінансовими продуктами та інструментами на фінансовому ринку; збирання, оброблення, систематизації й узагальнення інформації про діяльність банків та умови їхнього функціонування; розроблення стратегій та планів діяльності банку загалом та його окремих підрозділів; прогнозування, розроблення стратегій управління конкурентоспроможністю банків та процесами формування конкурентних переваг на ринку; аналізу ефективності впровадження міжнародних стандартів управління банківською діяльністю та організації взаємовідносин національних банків з міжнародними фінансовими установами; формування навичок управління банківськими ризиками з метою мінімізації витрат; розроблення та обґрунтування рішень з оптимізації процесів управління активами та пасивами банків з метою підвищення конкурентоспроможності та ефективності функціонування банків; розроблення обґрунтованих висновків за результатами дослідження діяльності Національного банку України та основних засад грошово-кредитної політики, знаходження напрямів удосконалення операцій центрального банку; ухвалення оперативних рішень під час антикризового управління банком; оцінювання рівня ризиків, які накопичені банком у результаті здійснення операцій, з урахуванням чинної законодавчої бази, створення нового або вдосконалення наявного банківського продукту з метою захисту інтересів споживачів; розпізнавання ринкових і внутрішніх сигналів, оцінювання постійних змін на фінансовому ринку з метою розроблення обґрунтованих напрямів вдосконалення діяльності банків; розроблення та вдосконалення методичного інструментарію і стандартів банківської діяльності, вивчення і впровадження передового досвіду, проведення наукових досліджень з фінансів та банківської справи.
Програма передбачає надання знань та навичок з економічних процесів та закономірностей функціонування та розвитку фінансового ринку, діяльності банків як фінансових посередників, що домінують. Вона спрямована на глибоку спеціальну професійну підготовку сучасних аналітиків, фахівців у сфері банківської справи, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до сучасних змін на фінансовому ринку та в банківській діяльності, враховує сучасні вимоги до розв’язання практичних питань, формує фахівців із новими перспективними засадами мислення, здатних застосовувати наявні методи дослідження. Також передбачена можливість для студентів короткострокових академічних стажувань за кордоном.
Студенти у ході навчання можуть залучатися до програм кредитної мобільності (окрім першого курсу ступеня вищої освіти «бакалавр»), зокрема до проєкту Erasmus+.
Випускники можуть працювати в банках та в інших фінансових посередників (страхових, лізингових, колекторських компаніях) будь-якої організаційно-правової форми на національному та міжнародному рівнях як керівники структурних підрозділів або виконавці окремих напрямів діяльності, керівники структурних підрозділів банків та інших фінансових установ, керівники фінансових, економічних та адміністративних підрозділів фінансових посередників, кризис-менеджери, аналітики з питань фінансово-економічної безпеки, аналітики з кредитування, фахівці з торгівлі похідними фінансовими інструментами, консультанти з економічних питань, економічні радники, економісти з планування, аналітики з дослідження фінансового ринку, фахівці з методів розширення ринків збуту банківських продуктів.
Випускники також можуть продовжити навчання освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти, набути додаткові кваліфікації в системі післядипломної освіти.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра