Опис програми

Мета програми — підготовка фахівців, здатних застосовувати математичні знання, алгоритмічні принципи в моделюванні, проєктуванні, розробленні та супроводі інформаційних систем і технологій, здійснювати розроблення, впровадження й супровід інтелектуальних систем аналізу та оброблення даних в організаційних, технічних, природничих та соціально-економічних системах, вести ефективне управління відносинами в галузі інформаційних та фінансових технологій.

Освітня програма спрямована на формування фундаментальних знань та фахових навичок застосування інформаційних технологій, фінансових технологій, налаштування, підтримки й експлуатації інформаційних систем (сервісів) та мереж, забезпечення їхньої працездатності.

Реалізація освітнього процесу забезпечує студентоцентроване проблемно-орієнтоване навчання, застосування навчально-практичних методів організації й мотивації навчально-пізнавальної діяльності, методів тренінгів, бізнес-кейсів, практичних консультацій, використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій.

Фахові компетентності освітньої програми забезпечують формування системи теоретичних знань і практичних навичок сучасної організації та використання інформаційних технології, систем і мереж, спрямовані на глибоку спеціальну професійну підготовку сучасних фахівців у сфері комп’ютерних наук, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до сучасних змін у галузі інформаційних технологій. Програма враховує сучасні вимоги до розв’язання практичних питань на підприємствах і в організаціях, що використовують комп’ютерну техніку та інформаційні технології (системи, мережі), будь-якої організаційно-правової форми, в яких випускники працюють як виконавці окремих напрямів діяльності.

Практична підготовка передбачає проєктно-технологічну практику, яка забезпечує єдність теоретичного і практичного навчання студентів із питань організації діяльності підрозділів автоматизації оброблення інформації, проєктування, розроблення та обслуговування інформаційних систем, включно з особливостями функціонування підприємства та вирішуваних спеціалізованих завдань, і виробничу практику, яка здійснюється на підставі наявних договорів із фінансово-кредитними організаціями та установами, ІТ-компаніями.

Студенти у ході навчання можуть залучатися до програм кредитної мобільності (окрім першого курсу ступеня вищої освіти «бакалавр»), зокрема до проєкту Erasmus+.

Після завершення програми випускник має можливість продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти, набувати додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.5
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.2
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Математика
Мінімальний бал 100
x0.5
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.2
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фахове випробування
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра