Опис програми

Мета програми — підготовка фахівців, здатних використовувати і впроваджувати технології інформаційної та/або кібербезпеки для фінансових технологій.

Освітня програма спрямована на формування фундаментальних знань та фахових навичок забезпечення інформаційної та/або кібербезпеки інформаційних технологій, фінансових технологій, експлуатації інформаційних систем (сервісів).

Педагогічно-виховний процес спрямований на професійну підготовку. Особливістю програми є підготовка технічно обізнаних спеціалістів, орієнтованих на застосування фахових компетентностей з інформаційної та/або кібербезпеки у фінансовій сфері, забезпечення інформаційної безпеки установ та організацій, зокрема банківських установ.

У ході освітнього процесу реалізується студентоцентроване проблемно-орієнтоване навчання, застосування навчально-практичних методів організації й мотивації навчально-пізнавальної діяльності, методів тренінгів, бізнес-кейсів, практичних консультацій, використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій.

Фахові компетентності освітньої програми забезпечують формування системи теоретичних знань і практичних навичок сучасної організації інформаційної та/або кібербезпеки; здатність застосовувати законодавчу та нормативно-правову базу, а також державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою здійснення професійної діяльності в галузі інформаційної та/або кібербезпеки; здатність до використання інформаційно-комунікаційних технологій, сучасних методів і моделей інформаційної безпеки та/або кібербезпеки, зокрема в сфері фінансової діяльності установ і організацій; здатність забезпечувати неперервність бізнесу згідно з встановленою політикою інформаційної та/або кібербезпеки; здатність впроваджувати та забезпечувати функціонування комплексних систем захисту інформації тощо.

Практична підготовка передбачає проєктно-технологічну практику, яка забезпечує єдність теоретичного і практичного навчання студентів із питань адміністрування, обслуговування інформаційних систем і мереж, розроблення пропозицій щодо вдосконалення та підвищення ефективності прийнятих технічних мір й організаційних заходів із застосуванням сучасних інформаційних технологій, оцінювання поточного рівня інформаційної безпеки та вибору механізмів протидії загрозам, і виробничу практику, яка здійснюється на підставі наявних договорів із фінансово-кредитними організаціями та установами, ІТ-компаніями.

Студенти у ході навчання можуть залучатися до програм кредитної мобільності (окрім першого курсу ступеня вищої освіти «бакалавр»), зокрема до проєкту Erasmus+.

Після завершення програми випускник має можливість продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти, набувати додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Географія (на вибір)
x0.2
Математика
Мінімальний бал 100
x0.5
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.2
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Математика
Мінімальний бал 100
x0.5
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.2
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Географія (на вибір)
x0.2
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра