Опис програми

Програма забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти, здатних здійснювати професійну діяльність на основі отриманих базових знань у сфері управління та адміністрування організаціями й умінь з формування ефективної системи менеджменту на підприємствах різних галузей та усіх форм власності, а також навичок з прийняття та реалізації результативних управлінських рішень на засадах опановування системою компетентностей.

Освітня програма націлена на набуття знань і навичок з виконання управлінських функцій за всіма напрямами діяльності організації, планування та прогнозування, стратегічного та оперативного управління нею, а також вмінь з формування команди та реалізації лідерських якостей, здатності кваліфіковано розв’язувати нестандартні управлінські проблеми.

Програма спрямована на підготовку здобувачів вищої освіти, здатних забезпечити ефективне функціонування суб’єктів господарювання в сучасних умовах, їх конкурентоспроможність на національному та міжнародних рівнях. Програма реалізується в активному науково-дослідницькому середовищі відповідно до запитів потенційних стейкхолдерів.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в магістратурі, а також обіймати первинні посади за професійними назвами робіт за Класифікатором професій ДК 003:2010.

Поєднання здобувачами вищої освіти теоретичної підготовки та практичної дозволяє втілити знання концепцій та категорій з галузі менеджменту в практичну площину управління сучасними підприємствами, установами і організаціями та надає досвіду використання сучасних інформаційних систем і технологій та засобів комунікацій, які необхідні для здійснення управлінського процесу, розв’язання нестандартних управлінських проблем з ефективного управління ресурсами, планування і прогнозування, підвищення ефективності управління.

Викладання та навчання реалізується через проведення лекційних, практичних занять, семінарських занять, розв’язання ситуаційних завдань, використання кейс-методу, ділових ігор, тренінгів, що розвивають лідерські здібності, уміння працювати в команді та приймати управлінські рішення. Навчальним планом передбачено виконання індивідуальних завдань, зокрема контрольних та курсових робіт, рефератів, презентацій, завдань з виробничої та навчальної практики. Застосовуються інноваційні технології електронного навчання.

Участь здобувачів вищої освіти у науковій роботі передбачає проведення досліджень з актуальних проблем менеджменту, публікацію наукових статей, організацію круглих столів, конкурсів та олімпіад, апробацію результатів на наукових конференціях та семінарах.

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, Campus france і Alliance frances, chevening, World Wide Studies, Visegrad Sholarship Program).

Національна (індивідуальна) академічна мобільність реалізується у межах міжуніверситетських договорів про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки. Міжнародна кредитна мобільність здійснюється на основі двосторонніх договорів між Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна та навчальними закладами країн-партнерів.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2