Опис програми

Мета програми — забезпечити підготовку фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням та відповідними інформаційно-комунікаційними компетентностями, необхідними для провадження ефективної маркетингової діяльності, здатних створювати бренди та підтримувати імідж і ділову репутацію, організовувати та проводити рекламні та PR-кампанії, взаємодіяти зі ЗМІ, проводити маркетингові дослідження, розробляти та реалізовувати комунікаційну стратегію в комерційних і некомерційних організаціях, засобах масової інформації, державних структурах.

Освітня програма спрямована на підготовку висококваліфікованих спеціалістів у сфері реклами та зв’язків з громадськістю, які мають теоретичні знання та практичні навички масових і спеціальних маркетингових комунікацій; володіють технологіями нових медіа, реклами, PR, а також технологіями створення й управління медіаконтентом; є менеджерами з медіапланування, управління інформаційно-комунікаційними проектами, проведення маркетингових і соціально-політичних досліджень.

Педагогічно-виховний процес спрямований на гуманітарну і випереджальну професійну інформаційно-аналітичну, маркетингову, мовну підготовку. Особливістю програми є поєднання орієнтації на творчий розвиток і фундаментальну підготовку економіста та менеджера.

Після завершення програми випускник має можливість продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Спеціальність призначена для здобувачів фаху у закладах вищої освіти, органів державного управління, підприємств та організацій різних форм власності, а також у бюджетних і наукових організаціях, де працють фахівці цієї спеціальності.

Фахові компетентності освітньої програми містять формування системи теоретичних знань і практичних навичок сучасного маркетингового мислення, роботи з інформацією, необхідною для організації та управління рекламною та PR-діяльністю; здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі; проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності; розробляти маркетингове забезпечення розвитку бізнесу в умовах невизначеності; використовувати інструментарій маркетингу в інноваційної діяльності; застосовувати маркетингові інформаційні системи в ухваленні маркетингових рішень і розробляти рекомендації щодо підвищення їх ефективності; аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості функціонування ринків; використовувати положення теорії комунікації, психології, та маркетингу, задля обґрунтованого відбору технологій та стратегій створення й просування рекламних продуктів; здійснювати інформування широкої громадськості тощо.

У ході освітнього процесу реалізується студентоцентроване проблемно-орієнтоване навчання, застосування навчально-практичних методів організації й мотивації навчально-пізнавальної діяльності, методів тренінгів, бізнес-кейсів, практичних консультацій, використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій.

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD, Global UGRAD, Cambridge-Ukraine Studentships тощо).

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1