Опис програми

Мета програми — підготувати бакалаврів з маркетингу, які володіють глибокими фундаментальними знаннями та професійними компетенціями щодо провадження сучасної ефективної маркетингової діяльності підприємств, установ, організацій.

Освітньо-професійна програма спрямована на вивчення базових знань щодо прийняття управлінських рішень у різних сферах маркетингу, обґрунтування рекомендацій щодо формування комплексу маркетингу, уміння збору й оброблення первинної та вторинної ринкової інформації, використання сучасних технологій та методів проведення маркетингових досліджень, навички прогнозування і моделювання бізнес-середовища, вміння сегментувати ринки та позиціювати об’єкти господарського середовища.

Програма орієнтується на формування компетентностей маркетингової діяльності за умов нестабільного економічного середовища та вимог національних і глобальних ринків з використанням сучасних інформаційних технологій та аналітичних баз даних.

Після завершення програми бакалавр з маркетингу може продовжити навчання в магістратурі, а також обіймати первинні посади на підприємствах і в організаціях різного профілю та рівня, зокрема в підрозділах маркетингу, постачання, збуту, маркетингових досліджень, інформаційного забезпечення бізнесу, відділах реклами, зв’язків з громадськістю, міжнародних зв’язків та інших, а також у проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах.

Випускник програми одержує знання щодо категоріального та методологічного апаратів маркетингу, набуває практичних навичок у сферах інфраструктури товарного ринку, логістики і товарознавства, ситуаційного аналізу, методів прийняття рішень і маркетингових ризиків, поведінки споживачів, стратегічного, фінансового, кадрового і рекламного маркетинг-менеджменту, етики бізнесу і розвитку кар’єри.

Бакалавр вміє застосовувати маркетингові програми та готувати проекти угод з надання послуг (консалтингових, логістичних, юридичних, банківських, дослідних, транспортних та інших) для всіх організацій; визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати господарської діяльності ринкових суб’єктів; ефективно організовувати моніторинг зовнішнього та внутрішнього середовища маркетингової діяльності підприємства та превентивного реагування на зміни його стану; реалізовувати плани діяльності за складниками комплексу маркетингу: товар-ціна-розподіл-комунікація; здійснювати контроль за виконанням планових завдань та угод; презентувати і впроваджувати результати маркетингових досліджень; здійснювати діяльність на засадах громадянського суспільства, сталого розвитку і соціальної відповідальності.

У ході освітнього процесу реалізується студентоцентроване проблемно-орієнтоване навчання, яке проводиться у формі лекцій, практичних занять, тренінгів, бізнес-кейсів, консультацій, он-лайн платформ, виконання самостійних наукових робіт на основі підручників, монографій, фахових наукових видань, використання мережі Інтернет. Самостійна робота бакалаврів здійснюється на основі навчально-методичних комплексів дисциплін, електронних освітніх ресурсів, розміщених у віртуальному навчальному середовищі Moodle Каразінського університету.

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD, Global UGRAD, Cambridge-Ukraine Studentships тощо).

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1