Опис програми

Програма направлена на надання теоретичних знань та набуття практичних компетентностей, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, підготовку висококваліфікованих та конкурентоспроможних спеціалістів сучасних ринків.

Програма передбачає практичне опанування навичок з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Орієнтується на сучасні наукові дослідження в галузі підприємництва, фінансування торговельної справи, враховує специфіку роботи зазначеної галузі, базується на проектних та апробованих практичних результатах з урахуванням стану розвитку інновацій та перспектив їх використання та впровадження.

Програму зорієнтовано на формування компетентностей економічної, управлінської, маркетингової, фінансової бізнес-діяльності за умов турбулентного господарського середовища та вимог національних і глобальних ринків з використанням сучасних інформаційних технологій та аналітичних баз даних.

Бакалаври освітньої програми — це кваліфіковані фахівці на ринку праці, які покликані розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності суб’єктів господарювання всіх форм і рівнів.

Вони здатні працювати на вітчизняних підприємствах та в організаціях різних форм власності, у міжнародних корпораціях і фірмах, в органах державного управління, у фінансових установах та інвестиційно-консалтингових компаніях, успішно започаткувати й керувати власним бізнесом.

Також випускники програми мають можливість подальшого навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в українських і закордонних університетах.

Фахові компетентності, які набувають студенти протягом навчання: знання і розуміння комплексних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності; здатність обирати та використовувати відповідні методи, прийоми, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування й ефективності підприємницьких, торговельних і біржових структур; спроможність виконувати управлінські завдання в команді та якості лідера; навички проектного менеджменту й управління стратегічним розвитком з урахуванням ризиків і кон’юнктури ринків; застосування інноваційних і комерційних підходів у діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур; знання і впровадження соціально-відповідального та нормативно-правового регулювання у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності на національних і глобальних ринках; бізнес-аналіз економічної ефективності підприємницької, управлінської, торговельної, фінансової, біржової та зовнішньоекономічної діяльності із використанням спеціальних програмних методик тощо.

Проблемно-орієнтований та компетентнісний підхід до освітнього процесу. Викладання проводиться у формі лекцій, мультимедійних лекцій, практичних занять та ситуацій, case-study, розрахунково-аналітичних завдань, тренінгів, тестування, консультацій з викладачами, майстер-класів від провідних фахівців підприємств та організацій, виробничої практики, дистанційного навчання, самостійної роботи з монографіями, підручниками, навчальними посібниками, конспектами лекцій, методичними вказівками, інтернет-ресурсами.

Студенти в ході навчання мають змогу проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD, Global UGRAD, Cambridge-Ukraine Studentships тощо). Міжнародна кредитна мобільність здійснюється на основі двосторонніх договорів між Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна та навчальними закладами країн-партнерів.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1