Опис програми

Програма допоможе вивчити основні етапи розвитку людської цивілізації у довготривалій перспективі. Підготовка бакалаврів охоплює вивчення історії первісного суспільства, античності, медієвістики, модерної та сучасної історії країн Західної та Східної Європи, Америки, Азії та Африки, а також засвоєння теоретичного і практичного інструментарію археології, етнології, історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін, публічної та цифрової історії у поєднанні з широким спектром гуманітарних наук (філософія, релігієзнавство, соціологія).

Підготовка фахівців спрямована на органічне поєднання навчальних та дослідницьких практик. Засвоєння теоретичних знань закріплюється виконанням практичних дослідницьких робіт, написанням аналітичних текстів різного формату, статей, есе, участю в наукових семінарах, створенням цифрових проєктів у галузі публічної історії.

Програма передбачає вивчення сучасних іноземних мов за вибором (англійська, німецька, французька), а також вивчення стародавніх мов за бажанням, відповідно до обраної спеціалізації (латинська або/та давньогрецька), проходження навчальної практики в археологічних експедиціях, музеях, архівах та проведення краєзнавчих досліджень.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в магістратурі, а також підвищувати кваліфікацію й отримувати додаткову освіту за сертифікованими програмами та програмами післядипломного навчання, працювати у закладах освіти та науки, музеях, галереях на посадах історика, археолога, архівіста, екскурсовода, експерта, консультанта з питань історії тощо.

Випускник програми вміє застосовувати на практиці методи пошуку, аналізу, верифікації та критики різних видів джерел інформації, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки складних суспільно-політичних, економічних та культурних процесів минулого і сьогодення, інтерпретувати факти та події, створювати власний інтелектуальний продукт та просувати його у сфері гуманітаристики.

Під час освітнього процесу реалізується орієнтація на студентоцентроване навчання, поєднання теоретичних та практичних компетенцій, використання сучасних інтерактивних методів та інформаційно-комунікативних технологій. Атестація студентів здійснюється на підставі оцінки рівня знань, умінь та навичок реалізованих під час написання та захисту бакалаврської (випускної) кваліфікаційної роботи. Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи здійснюють у відкритому режимі (публічно). Атестація завершується видачею документу встановленого зразка про присудження ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: бакалавр історії та археології.
Студенти під час навчання мають право на академічну мобільність, зокрема й міжнародну, мають змогу навчатися та/або проходити стажування за програмами академічного обміну Erasmus+, DAAD, Fulbright Graduate Student Program. Окрім цього укладено договори із закордонними університетами-партнерами: з Університетом Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща), Ягелонським університетом (Краків, Польща), з Університетом імені Фрідріха-Александра, міст Ерлангена-Нюрнберга (ФРН), із Євроазіатським відділом Німецького археологічного інституту (Бон, ФРН).

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Математика
Мінімальний бал 100
x0.25
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1
    Я маю
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Математика
Мінімальний бал 100
x0.25
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.25
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1